EKSİK  HARÇ ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

EKSİK  HARÇ ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

İçerik Haritası

VERİLEN KESİN SÜRE İÇERİSİNDE EKSİK  HARÇ ÖDENMEZ İSE NE OLUR?

Yargıtay’ın ‘’ verilen kesin süre içerisinde eksik harç yatırılmaz ise doğrudan davanın açılmamış sayılacağına değil, öncelikle dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi gerektiğini belirtiği’’ kararlardan bir kısmı aşağıda sunulmuştur.

Dava şartlarına ilişkin yazımız için tıklayınız.

Dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildikten sonra dosya süresinde yenilenmez ve harç ödenmez ise dosyanın açılmamış sayılmasına karar verilmelidir.

 YARGITAY 19.Hukuk Dairesi’nin 2017/ 1566 esas, 2019 / 1315 karar,04.03.2019 tarihli kararı ‘’…Mahkemece yapılan yargılamaya göre, davacılar vekilinin dava dilekçesi ile tüm davacılar için ayrı ayrı 10.000,00 TL borçlu olmadığı yönünde menfi tespit davası açtığı, davacı sayısının 100 kişi olduğu, buna göre dava konusunun 1.000.000,00 TL olup eksik harç yatırıldığının tespit edildiği, eksik harcın ikmali için davacı vekiline kesin süre verilerek sonuçlarının hatırlatıldığı ancak kesin süreye rağmen eksik harcın yatırılmadığı, davacılar vekilinin davasını belirsiz alacak davası olarak ıslah ettiği, oysa belirsiz alacak davasının görülebilmesi için dava konusunun taraflar arasında belirlenebilir nitelikte olmaması gerektiği, somut olayımızda ise her bir davacının kendisinden ne kadar para istendiğini bildiği, miktarın çekişmeli olmadığı, uyuşmazlık konusunun; istenen miktardan davacıların sorumlu olup olmadığı olduğu, bu nedenle davacılar vekilinin eksik harcı tamamlaması gerektiği ancak süresinde tamamlanmamış olduğundan yeniden süre verilemeyeceği gerekçesiyle davanın harcı yatırılmayan davacılar yönünden açılmamış sayılmasına, davasından feragat eden davacılar yönünden ise feragat nedeniyle davanın reddine karar verilmiş,hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemece verilen kesin süre uyarınca noksan tespit edilen değer üzerinden eksik harcın ödenmemesi nedeniyle davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiş ise de,Harçlar Kanunu’nun 30.maddesinde ”Muhakeme sırasında tesbit olunan değerin, dava dilekçesinde bildirilen değerden fazla olduğu anlaşılırsa, yalnız o celse için muhakemeye devam olunur, takip eden celseye kadar noksan değer üzerinden peşin karar ve ilam harcı tamamlanmadıkça davaya devam olunmaz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409 uncu maddesinde gösterilen süre içinde dosyanın muameleye konulması, noksan olan harcın ödenmesine bağlıdır” belirtildiği üzere eksik harcın tamamlanmaması nedeniyle HUMUK 409. (HMK 150.maddesi) uyarınca dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmesi, yasal yenileme süresi içinde harç tamamlanamadığı takdirde ise davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekmekte olup, mahkemece yazılı yasa ve kurallara uyulmaksızın yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir. SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA…’’ ŞEKLİNDEDİR.

YARGITAY 8.Hukuk Dairesi’nin  2015/ 12513 esas, 2017 / 17623 karar, 26.12.2017 tarihli kararı‘’…Davacı üçüncü kişi vekili, 06/08/2014 tarihinde gerçekleştirilen haciz esnasında müvekkiline ait menkul malların haczedildiğini, belirterek istihkak iddialarının kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı alacaklı vekili, davacı tarafın nispi harcı tamamlamadığını belirterek davanın reddine karar Verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın nispi harca tabi olup, davacı 3.kişi vekili tarafından eksik nispi harç giderinin yasal süresinde yatırılmadığı gerekçesi ile davanın usulden reddine karar verilmiş, hüküm davacı 3.kişi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, 3. kişinin İİK’nun 96. ve devamı maddelerine dayalı istihkak iddiasına ilişkindir.

Harçlar Yasası’nın 30 ve 32. madde hükümleri gereğince, harca tabi bir davada harç tamamlatılmadan davanın esasına girilemez, ancak bu eksikliğin giderilmesi için ilgili tarafa süre verilmelidir. Mahkemece davacıya harcı tamamlatması için usulüne uygun olarak süre tanınması, yatırılması gerekli harcın miktarının hesaplanarak ilgili muhtıraya derc edilmesi, harcın yatırılması halinde işin esasına girilerek olumlu ya da olumsuz bir karar verilmesi, harcın belirlenecek süre içerisinde yatırılmaması halinde ise Harçlar Yasası’nın 30. maddesi gereğince, dosyanın, işlemden kaldırılıp (HMK. 150 m.), yasal süresi içinde yenilenmediği takdirde açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekir.

Somut olayda ise, 18.12.2014 tarihli duruşma tutanağının 1 nolu bendinde, “Davacı tarafça eksik harcın yatırılmasının istenmesine, ve yatırdığına dair tahsilat makbuzunu dosyaya sunması için HMK 120/2 maddesi gereğince 2 haftalık kesin süre verilmesine, yatırılmadığında, davanın usulden reddedileceğinin ihtarına,” şeklinde ara karar kurulduğu, buna göre Mahkemece, davacının yatırması gereken harç miktarının belirlenmediği, bu konuda davacı tarafa ödev yüklendiği görülmektedir.Oysa ki, davaya dayanak icra takip dosyasında alacak miktarı ve mahcuzların değeri belirli olup, bu miktar ve değerlerden hangisi az ise dava değerinin bu yolla mahkemece dava değeri olarak belirlenmesi, bundan sonra yatırılacak miktar rakamsal olarak açıkça gösterilerek, verilen kesin süre içerisinde yatırılmasının istenmesi ve yatırılmamasının sonuçlarının da ihtar edilmesi gerekirken yazılı şekilde ara karar kurulması ve neticede davanın usulden reddi doğru değildir. Kaldı ki, verilen süre içerisinde harcın tamamlanmaması halinde Harçlar Kanunu’nun 30. maddesi ve HMK’nun 150. maddesi uyarınca dosyanın işlemden kaldırılıp, yasal süre içerisinde yenilenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken davanın usulden reddi de doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı 3.kişi vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine 26.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’ Şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır.Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


CEVABA CEVAP DİLEKÇESİ

ÖNİNCELEME DURUŞMASI

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com