İdare Hukuku

İdare Hukuku 1789 Fransız Devriminin ilk yıllarında, güçler ayrılığı ilkesince adli ve idari otoritelerin ayrılığı ilkesine dayandırılarak ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bir kararı der ki Hukuk Devleti “ İnsan haklarına saygı ve bu hakları koruyan, toplum yaşamında adalete ve eşitliğe bu düzeni sürmekle kendini yükümlü sayan, bütün davranışlarında hukuk kuralları ve Anayasa’ya uyan, işlem ve eylemleri yargı denetimine bağlı olan” devlettir.

Anayasa Mahkemesinin bu kararından da anlaşılacağı üzere kamu gücü karşısında bireyin hak ve özgürlüklerini korumak hukuk devletinin gayesidir. İdarenin hukuku bir görüşe göre hem kamu hukuku hem de özel hukuku içerisinde barındıran karma hukuk niteliğindedir. Kimi zaman idare uyuşmazlıkları çözümlerken kamusal yetki ve ayrıcalıklarından yararlanırken; kimi zaman ise bireyler arası ilişkilerden farksız ilişkilere girer. Günümüzde de İdarenin gerek kamu yetki ve ayrıcalıklarını kullanarak gerek de bireyler arası ilişkilerden farkı olmayan ilişkiler kurarak karşımıza çıktığı görülmektedir.

Yazar: Sevin Özşeker Karabudak |www.sevinozsekerkarabudak.av.tr

İletişime Geç