HİZMET TESPİT DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

         HİZMET TESPİT DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

İçerik Haritası

   HİZMET TESPİT DAVASINA İLİŞKİN YARGITAY KARARI

Sigorta primlerinin yatırılmaması halinde işçinin hizmet tespit davası açabileceğini ”Hizmet Tespit Davası İle İlgili Önemli Bilgiler’‘ Başlıklı yazımızda, işverence yatırılmayan sigorta primlerinin sonradan kime ödeneceği de ”Hiç yatırılmayan Veya Eksik Yatırılan Sgk Primleri Kime Ödenir ?’‘ başlıklı yazımızda anlattık. Daha fazla bilgiyi Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAN  edinebilirsiniz.  Hukuk büromuz Muğla İli Bodrum İlçesinde bulunmakta olup iş hukuku alanında da faaliyet göstermektedir.

YARGITAY 10. Hukuk Dairesi’nin,  2022/14175 esas, 2023/186 karar numaralı,  11.01.2023 tarihli kararı’’…Davacı vekili dava dilekçesinde; … sitesinde 01.01.2000-15.10.2008 tarihleri arasında kapıcı olarak çalıştığını, davacının çalışma süresi içinde sigorta primlerinin yatırıldığını düşünerek herhangi bir talepte bulunmadığını, yatırılmayan primlerle ilgili olarak davacının ısrarı üzerine davalı işveren’in … sigorta sicil numarası ile 10.11.2007-15.10.2008 tarihleri arasında sigortalı olarak çalıştırıldığını bu tarihten sonra sigorta primlerinin getirdiği yük bahane gösterilerek iş akdinin feshedildiğini, davacının davalı işyerinde bulunan zemin kattaki dairede ikamet ettiğini, servis ve alış veriş yaptığını, apartman temizliği, alışveriş, çöp toplama, bahçe bakımı, garaj temizliği ve yönetimce verilen diğer işleri yaptığını, davacının son ücretinin asgari ücret olduğunu, davacının çalıştığı işyerine ait bazı ödemeleri yaptığını, davacının son ücretinin asgari ücret olduğunu, davacının çalıştığı işyerine ait bazı ödemeleri yaptığını, kendi adına tahsis edilen daireye ait olmak üzere su aboneliği kaydının bulunduğunu, belirterek 01.01.2000-10.11.2007 tarihleri arasında davalı işyerinde kesintisiz kapıcı olarak çalıştığının tesbitini ile yargılama giderleri ve ücreti vekaletin davalı tarafa yükletilmesini talep ve dava etmiştir. talep etmiştir.

…Davalı Sosyal Güvenlik Kurumu vekili cevap dilekçesinde; davacı tarafından ileri sürülen tüm hususların kurum kayıtlarına ve hukuka aykırı olduğunu, öncelikle taraf teşkilinin sağlanması gerektiğini, çalışma süresinin ispatı için karar defterinin, belgelerin incelenmesi gerektiğini, uyuşmazlık konusu dönemde Çalışma Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Müfettişleri tarafından tutanak tutulup tutulmadığını, herhangi bir soruşturma yapılıp yapılmadığını beyanla davanın reddi ile yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davacı tarafa hükmedilmesi gerektiğini savunmuştur.

…Davalı … (… sitesi yöneticisi) vekili cevap dilekçesinde; davacının tüm çalışmalarının SGK’ya bildirildiğini, kuruma bildirilmeyen çalışmasının olmadığını beyanla davanın reddi ile yargılama harç ve giderleri ile ücreti vekaletin davacı tarafa hükmedilmesi gerektiğini savunmuştur.

…Davalılardan … Sitesi kat maliki … beyan dilekçesinde; 01.01.2000-15.10.2008 tarihleri arasında bulundukları sitede apartman yönetiminin kurulmadığı ve davalı …’un da … Sitesinde hiçbir dönem yöneticilik yapmadığını ve … Sitesine ait herhangi bir karar defterinin bulunmadığını beyan etmiştir.

Bir kısım dahili davalılar vekili Av. …’ya cevap dilekçesinde; davacının 10.11.2007-15.10.2008 tarihleri arasında … Sitesinde çalışan kapıcının tüm çalışmalarının SGK ya bildirildiğini, dosyaya sunulan abonelik kayıtları doğrultusunda davacının çalışmasının kabulünün mümkün olmadığını, yine dosyadan dinlenen … isimli tanığın savunmalarını teyit ettiğini, dosyaya sunulan abonelik ve aboneye ilişkin birkaç faturanın yatırılması esas alınarak davacının … Sitesinde çalıştığını iddia edilen tarih aralığında kanıtlamaya yeterli olmadığını yine Yargıtayın istikrar bulmuş kararlarına göre tanık beyanlarının tek başına hükme esas alınmayacağının ve açılan davanın reddi ile yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davacıya tahmiline karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesinin 29.07.2022 tarihli ve 2019/578 Esas, 2022/534 Karar sayılı kararıyla; davanın kısmen kabul kısmen reddiyle … T.C. Kimlik numaralı davacı …’in 01.08.2000-10.11.2007 tarihleri arasında … sicil numaralı davalı \”… Sitesi Apartman Yöneticiliği\” adlı iş yerinde işçi (kapıcı) olarak, asgari ücret karşılığında, aylık 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak hizmet akti ile çalıştığının tespitine, karar verilmiştir.

 

….1. İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı SGK başkanlığı, davalılar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, … temyiz isteminde bulunmuştur.

Mahkemece yapılan araştırma ve inceleme, hüküm kurmaya yeterli ve elverişli değildir. Mahkemece resen araştırma ilkesi doğrultusunda, davalı apartman yönetimine ait dava konusu dönemle ilgili gelir-gider ve karar defteri gibi kayıtlar getirtilmeli, bu kayıtlar üzerinde davacının işe alınması, işten çıkarılması, varsa davacıya yapılan ödemeler vb. konularda inceleme yapılmalı, tarafların gösterdiği tanıklar ile yetinilmeyerek, civar apartmanlarda uzun yıllar oturan komşu ya da yakın yerlerde kayıtlara geçmiş çalışanlar (diğer apartmanların kapıcıları, komşu market ve bakkal işleten ve çalışanları) ile davacının bu çalışmalarını bilebilecek durumda olan mahalle muhtarı veya azaları tespit edilip tanık sıfatıyla beyanlarına başvurulmalı, yapılan işin kapsam ve niteliği de nazara alındığında kısmi çalışma mümkün olduğundan, işyerinin kapsamı, apartmanda kaç daire olduğu, apartmanda merkezi ısıtma sistemin bulunup bulunmadığı araştırılmalı, davacının kapıcılık faaliyeti kapsamında hangi işleri yaptığı, çöp toplama, temizlik ve servise çıkıp çıkmadığı, özellikle varsa, mahalle marketi dinlenmek suretiyle araştırılmalı, çalışmanın niteliği ve süresi açıkça belirlenmelidir. Çalışmanın varlığı, süresi ve sürekliliği ile çalışmanın varlığı halinde kısmi ya da tam gün olup olmadığı da belirlenip, tartışılarak, çalışmasının kısmi süreli çalışma olduğunun anlaşılması halinde; gerektiğinde uzman bilirkişi görüşü alınmak suretiyle, hükme konu dönem içinde bir günde kaç saat çalışmış olabileceği, haftalık ve aylık çalışma süreleri belirlenmeli ve yedibuçuk saat çalışma bir günlük çalışma hesabı ile kaç iş gününe karşılık olduğu hususu saptanarak, sigortalılık süresinin tespitine karar verilmelidir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 29.04.2011 gün, 21-130-256 sayılı kararı).Mahkemenin, yukarıda açıklanan esaslar doğrultusunda araştırma yaparak, elde edilecek sonuca göre karar vermesi gerekirken, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

İlk Derece Mahkemesince Bozmaya Uyularak Verilen Karar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile davanın kısmen kabul kısmen reddiyle … T.C. Kimlik numaralı davacı …’in 01.08.2000-10.11.2007 tarihleri arasında … sicil numaralı davalı \”… Sitesi Apartman Yöneticiliği\” adlı iş yerinde işçi (kapıcı) olarak, asgari ücret karşılığında, aylık 30 gün üzerinden tam zamanlı olarak hizmet akti ile çalıştığının tespitine karar verilmiştir.

 

….İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı SGK başkanlığı, davalılar …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …, …,…, …, …, … temyiz isteminde bulunmuştur.

 

Temyiz Sebepleri

 

1- Davalı SGK vekili temyiz dilekçesinde; dinlenen tanık beyanları davacının iddiaları yönünde olduğundan hayatın olağan akışına aykırı ifadeler içermektedir. Ayrıca iddiaya göre sigortalının çalıştığı çalışma olgusunu beyan ettiğinden ve belirtilen süre eski zaman dilimini içerdiğinden dinlenen tanık beyanları sıhhatli değildir.Bu nedenle davacı davasını ispatlayamamıştır. bu nedenle kararın bozulması gerekmektedir.

Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, Hizmet tespiti istemine ilişkindir

Temyizen incelenen İlk Derece Mahkemesi kararının bozmaya uygun olduğu, kararda ve kararın gerekçesinde hukuk kurallarının somut olaya uygulanmasında bir isabetsizlik bulunmadığı, bozmaya uyulmakla karşı taraf yararına kazanılmış hak durumunu oluşturan yönlerin ise yeniden incelenmesinde hukukça imkan bulunmadığı anlaşılmakla; kararın bozmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.’’


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Sigorta Primlerinin Yatırılmaması Haklı Nedenle Fesih Oluşturur Mu?

       HİÇ YATIRILMAYAN VEYA EKSİK YATIRILAN SGK PRİMLERİ KİME ÖDENİR?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com