CİRANTALARA İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

CİRANTALARA İCRA TAKİBİ NASIL YAPILIR?

İçerik Haritası

CİRANTALARA KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR Mİ? 

Alacaklı tarafından cirantalara usulüne uygun protesto çekilmediği durumlarda cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamaz. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Alacaklı usulüne uygun olarak cirantalara protesto çektiyse cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapabilir.

Alacaklı, zamanında cirantalara karşı usulüne uygun protesto çekmediyse cirantalara karşı kambiyo hukukundan kaynaklanan haklarını kaybeder ancak bu halde kambiyo senedi yazılı delil başlangıcı olacağından cirantalara  genel haciz yoluyla  ilamsız  icra takibi yapılabilir.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Bodrum da faaliyet gösteren hukuk büromuz bu yazımızda usulüne uygun protesto çekilmeyen cirantalara karşı kambiyo senetlerine özgü icra takibi yapılamayacağını Yargıtay kararı ile birlikte anlatıyor.

YARGITAY 12.Hukuk Dairesi’nin 2022/ 12638 esas,2023 / 4441karar, 22.06.2023 tarihli kararı şu şekildedir;

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI

…İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; şikayetçi borçluların takibe dayanak senede göre ciranta konumunda olduğu, takip talebi ekinde davalı alacaklı tarafından keşidecinin usulüne uygun olarak protesto edildiğine ilişkin herhangi bir evrak bulunmadığı gibi yargılama sırasında da davalı alacaklı tarafından protesto belgesi ibraz edilmediği, bu nedenle davalı alacaklının şikayetçi borçlu cirantalara karşı takip hakkının bulunmadığı, ancak borçlulardan …’nin, şikayet dilekçesinde senedin kendisi tarafından diğer şikayetçi borçluya ciro edildiği beyan edildiğinden, bu şikayetçi borçlu yönünden borç ikrarının mevcut olduğu, bu nedenle İİK’nın 170/a – son maddesi gereğince takibin iptaline karar verilemeyeceği, senedin arka yüzündeki tüm ciroların beyaz ciro olduğu ve ilk cironun lehtara ait olması karşısında, ciro silsilesi içerisindeki bir kısım ciroların karalanmış olmasının ciro silsilesini bozmadığı gibi davalı alacaklının yetkili hamil olduğu gerekçesi ile borçlu …’nin şikayetinin reddine, borçlu… Metal Hırdavat İnş. Gıda San. Tic. Ltd. Şirketinin şikayetinin kabulü ile icra takibinin bu borçlu yönünden iptaline, tarafların tazminat taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilmiştir.

IV. İSTİNAF

A. İstinaf Yoluna Başvuranlar

İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde şikayetçi borçlu … istinaf başvurusunda bulunmuştur.

B. İstinaf Sebepleri

Şikayetçi borçlu … istinaf dilekçesinde; takibin dayanağı olan bononun kendisi tarafından kaybedildiğini, davalı alacaklının, takip öncesinde keşideciyi protesto etmemesi nedeniyle takip hakkını kaybettiğini, yapılan cironun çizilmesi nedeniyle davalı alacaklının senedin yetkili hamili olmadığını, davalı alacaklı ile aralarında ilişki bulunmadığını, mahkemece soruşturma dosyası incelenmeden karar verildiğini, dayanak senedin teminat senedi olarak kendisine verildiğini, bu hususun senedin ön yüzünde yer alması nedeniyle senedin kambiyo vasfının bulunmadığını, bu nedenle ciro yolu ile devrin mümkün olmadığını, alacağın temliki işleminin de yapılmadığını ileri sürerek mahkeme kararının kaldırılması ile kendisi yönünden de şikayetin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

C. Gerekçe ve Sonuç

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile; davalı alacaklı tarafından şikayetçi borçlular … (lehtar ciranta) ve… Metal … Ltd. Şti. (ciranta) aleyhine 150.000 TL bedelli bir adet bonoya dayanılarak kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla icra takibi başlatıldığı, ödeme emrinin istinaf başvurusunda bulunan Şeyhmus’a 08.06.2021 tarihinde tebliğ edildiği, şikayetin 13.06.2021 tarihinde yapıldığı, TTK’nın 778. maddesi göndermesi ile bonolar hakında da uygulanması gereken aynı Kanunun 714 ve 730/1-b maddeleri gereğince hamilin lehtar ve cirantaya müracaat edebilmesinin senet keşidecisinin, yasal süresi içerisinde protesto edilmesi şartına bağlı olduğu, İİK’nın 170/a maddesi gereğince icra mahkemesinin süresinde yapılan şikayet veya itiraz dolayısıyla usulü dairesinde kendisine intikal eden işlerde takibin dayanağı olan kambiyo senedinin bu niteliği taşıyıp taşımadığı ve alacaklının kambiyo hukukuna göre takip hakkına sahip bulunup bulunmadığı hususlarını re’sen nazara almak zorunda olduğu, somut olayda; şikayetçi lehtarın, davalı alacaklı tarafından senet keşidecisi protesto edilmediğinden kendisi hakkında takip yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptaline karar verilmesi talebi ile mahkemeye başvurduğu, şikayetçi borçlu lehtarın senedi ciro ettiğini beyan etmesinin borcu tamamen veya kısmen kabul ettiği anlamına gelmediği, nitekim şikayet dilekçesinde de taraflar arasında ticari ilişkinin bulunmadığının da ileri sürüldüğü, davalı alacaklı tarafından senedin keşidecisinin protesto edildiğinin iddia edilmediği ve takip dosyasında da bu yönde bilgi bulunmadığı gerekçesi ile şikayetçi borçlu …’nin istinaf başvurusunun kabulü ile İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, şikayetin kabulü ile şikayetçi borçlular yönünden takibin iptaline karar verilmiştir.

V. TEMYİZ

A. Temyiz Yoluna Başvuranlar

Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davalı alacaklı temyiz isteminde bulunmuştur.

B. Temyiz Sebepleri

Davalı alacaklı temyiz dilekçesinde; mahkeme kararını istinaf eden borçlunun şikayet dilekçesinde senedin varlığını ve senedi diğer borçluya ciro ettiğini beyan etmesinin borcu kabul anlamına geldiğini, bu borçlu yönünden takip hakkı bulunmadığı gerekçesi ile takibin iptaline karar verilemeyeceğini ileri sürerek Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulmasını talep etmiştir.

C. Gerekçe

1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme

Uyuşmazlık, kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte kambiyo şikayetine ilişkindir.


3. Değerlendirme

1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davalı alacaklı tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSUNU arayınız.

Bodrum İcra Avukatı – İtirazın İptali Davası Nedir?

İLAMLI İCRA 

İcra ve İflas Hukuku


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com