İLAMLI İCRA 

İLAMLI İCRA 

İçerik Haritası

İLAMLI İCRA 

Bu yazımız da ilamlı takiplerde bilinmesinde fayda gördüğümüz bazı emsal yargıtay kararlarını paylaşıyoruz.

İlamlı takiplerde ilam bilgilerinin, ilamın esas numarası karar numarası ve tarihi takiplerde belirtilmesi gerekmektedir. Elinde ilam olan alacağın fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmamış dahi olunsa zamanaşımı süresi doluncaya kadar alacaklı eksik istediği faiz alacağı için aynı icra dosyası üzerinden talep edebilecektir. Ve yahut ayrı bir icra takibi ile de talep edebilecektir.

İlamlı takibin nasıl yapılacağı hususunda daha önce paylaştığımız yazımızı okumak için lütfen tıklayınız. 

Bazı ilamların kesinleşmeden icraya konulamayacağı hususunu da hatırlatmak isteriz. Bu hususta kesinleşmesi gereken ilamlar ile ilgili yazımız için lütfen tıklayınız.

Para borcu veya teminat verilmesine ilişkin olan ilamlı icralar icra dairesine verildikten sonra icra müdürü borçluya icra emri (örnek 4-5) gönderir.

Borçlu icra emrinin kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde ödeme gerçekleştirmesi gerekir. Ödeme yapılır ise ilamlı icra takibi son bulur.

Ancak Borçlu 7 gün içerisinde icra emrindeki borcu ödemez ve icranın geri bırakılması kararı getirmez ise o halde takibe devam edilir.

İcra emri ve muhtevası:

İİK Madde 32 :
(1)Para borcuna veya teminat verilmesine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru borçluya bir icra emri tebliğ eder. Bu emirde 24 üncü maddede yazılanlardan başka hükmolunan şeyin cinsi ve miktarı gösterilir ve nihayet yedi gün içinde ödenmesi ve bu müddet içinde borç ödenmez veya hükmolunan teminat verilmezse icra mahkemesinden veya istinaf veya temyiz yahut iadei muhakeme yolu ile ait olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirilmedikçe cebri icra yapılacağı ve bu müddet içinde 74 üncü madde mucibince mal beyanında bulunması ve bulunmazsa hapis ile tazyik olunacağı, mal beyanında bulunmaz veya hakikata muhalif beyanda bulunursa hapis ile cezalandırılacağı ihtar edilir.

(2)Yabancı devlet aleyhine başlatılan ilamlı icra takiplerine ilişkin icra emrinde uluslararası andlaşmalar saklı kalmak kaydıyla, borçlu devlete ait olan mallar hakkında cebri icra yapılabileceği hususu ayrıca ihtar edilir.

İlamlı takiplerde bilinmesinde fayda gördüğümüz emsal yargıtay kararları şu şekildedir;


T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2009/9843Karar No: 2009/18424Karar Tarihi: 08.10.2009

“Alacağın ilama dayanması halinde, fazlaya ilişkin hak saklı tutulmasa dahi, zamanaşımı süresidoluncaya dek, alacaklı, takibinde eksik istediği faiz alacağını, aynı icra dosyası üzerinden talep edebileceği gibi, müstakilen ilama bağlı faiz alacağı için ikinci bir takip de yapabilir. İcra mahkemesince yapılması gereken ise  ikinci takipte istenen faizin, ilama uygunluğu denetlenerek oluşacak sonuca göre bir karar vermekten ibaretken eksik inceleme ile takibin mükerrer olduğundan bahisle takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir”


T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2007/12433Karar No: 2007/14692Karar Tarihi: 16.07.2007

Alacaklı ilk takip dosyasında işlemiş faiz miktarını açıkça sınırlandırmıştır. Bu nedenlerle bakiye faiz alacağı için aynı takip dosyasından takibini sürdürmesi mümkün değildir. Alacak ilama dayandığından
bu alacak için ayrı bir takip yapmasında takip hukuku ilkelerine uymayan herhangi bir usulsüzlük
yoktur. Mahkemece borçlunun şikayetinin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken takibin mükerrer olduğundan bahisle iptali yönünde hüküm kurulması isabetsizdir.


T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2019/6786Karar No: 2020/4079Karar Tarihi: 08.06.2020
Somut olayda dayanak ilamda hükmedildiği şekilde ticari faiz türü adı altında literatürde bir faiz oranı
olmadığından ilamda belirtilen ticari faizden, yasal faiz anlaşılması gerekmekte olup asıl alacağa yasal
faiz işletilmelidir.


KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN ARTTIRILMASI İLE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA İLAMLARINDA DİKKAT ;

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2019/12008Karar No: 2020/6280Karar Tarihi: 02.07.2020
Somut olayda İcra takibinin dayanağı, Antalya 6.Asliye Hukuk Mahkemesinin, 04/03/2011 tarih,2011/42 E.-2011/51 Karar sayılı kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı tazminat alacağına ilişkinilamdır. İlamın kesinleştiği tarihe kadar geçen dönem için ilam uyarınca yasal faiz, kesinleşm etarihinden sonraki dönemiçin ise, 17.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4709 sayılı Kanun’la değişikAnayasa’nın 46/son maddesihükmü uyarınca, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranınınuygulanması gerektiği sabittir.O halde mahkemece, yukarıda belirtilen kurallar ışığında; kamulaştırmasız elatma ilamlarında dailamınkesinleştiği tarihe kadar geçen dönem için ilam uyarınca yasal faiz, kesinleşme tarihi olan01/02/2012’den sonraki dönem için ise, kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranınınuygulanması gerektiği düşünülerek karar verilmesi gerekirken, takip tarihinden talep tarihine kadarolan dönem için işleyecek faiz miktarının kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranı şeklindehüküm tesisi isabetsiz olup mahkeme kararın açıklanan nedenle bozulması gerekir ise de, anılan
yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını zorunlu kılmadığından Bölge Adliye Mahkemesikararının kaldırılması ve ilk derece mahkemesi kararının düzeltilerek onanması gerekmiştir.


YASAL ENYÜKSEK MEVDUAT FAİZİNİN BELİRLENMESİ;

T.C.YARGITAY. Hukuk Genel KuruluEsas No: 2006/12-594Karar No: 2006/534Karar Tarihi: 20.09.2006
…Takip dayanağı ilâmın hüküm fıkrasında aynen; …4857 sayılı Yasanın 34. maddesi doğrultusunda
yasal en yüksek mevduat faizi ibaresi yer almaktadır.Öncelikle; bu ibare karşısında, takibe konu ilâm gereğince hükmedilen alacağa uygulanacak yasal enyüksek mevduat faizinin belirlenmesindeki kuralın ne olacağı üzerinde durulmalıdır.Ülkenin ekonomik gerekleri ve faize ilişkin tüm yasal düzenlemeler göz önüne alındığında;hükmedilen alacağa uygulanacak faizin belirlenmesinde kural olarak hakkın doğum tarihinden itibarenbirer yıllık devreler halinde bankalarca mevduata fiilen uygulanan yasal en yüksek mevduat faizoranının taraflarca belirlenerek bildirilen bankalardan sorulması yöntemi kabul edilmektedir.Bu kurala göre; Mahkeme, tarafların bildirdikleri bankalardan, hakkın doğum tarihinden itibaren bireryıllık devreler halinde bankalarınca mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz oranını sormalı veoluşacak sonuca göre bir karar vermelidir….


T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2014/7796Karar No: 2014/8478Karar Tarihi: 28.04.2014
“BK’nun 135/2. maddesinde (6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 156. madde) borç bir senette ikrar
edilmiş veya bir hüküm ile sabit olmuş ise yeni müddet daima on senedir İİK’nun 39. maddesinde ise
ilama müstenit takip son muamele üzerinden on sene geçmekle zamanaşımına uğrar hükümlerine yer
verilmiştir. İlam verildiği tarihten itibaren on yıl içinde borçluya tebliğ edilirse bu tebliğ tarihinden
itibaren yeni bir on yıllık süre başlar. Borçlu bu hükmü temyiz eder ve hüküm Yargıtay’ca onanmak
suretiyle kesinleşirse on yıllık zamanaşımı süresi hüküm kesinleştiği tarihten itibaren başlar.(Prof. Dr.
Baki Kuru İcra İflas Hukuku 3. Baskı Cilt III Sayfa 2178) ”


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup  hak kaybı yaşanılmaması açısından konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır.  Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


KONU İLE İLGİLİ DİĞER YAZILARIMIZ :https://www.sevinozsekerkarabudak.av.tr/ilamli-takip-nasil-yapilir/

KESİNLEŞMESİ GEREKEN İLAMLAR

İLAMLI TAKİP NASIL YAPILIR?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com