NAFAKAYA İLİŞKİN KARARA UYMAMA

NAFAKAYA İLİŞKİN KARARA UYMAMA

İçerik Haritası


NAFAKAYA İLİŞKİN KARARA UYMAMA

Nafaka borcunu ödememe suçu adlı yazımızı da okumanızı öneririz.

Nafakaya ilişkin kararlara uymayanların cezası:

“Madde 344 –
Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir.

Borçlunun, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmış olması halinde, ileri sürdüğü sebepler göz önünde bulundurularak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.”

Şikayet süresi:

İİK Madde 347 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 01.06.2005 RG NO: 25832 KANUN NO: 5358/19) (KOD 1)Bu Bapta yer alan fiillerden dolayı şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmekle düşer.

İİK 354/33 – Nafaka alacaklarına ilişkin takipler hariç, alacak miktarı Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından her yıl belirlenen aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan takiplerde bu Kanunda öngörülen disiplin ve tazyik hapsi uygulanmaz.

Görevli Mahkeme :İcra Ceza Mahkemesi
Yetkili Mahkeme : İcra Dairesinin Bulunduğu Yer Mahkemesi
Şikayetçi :Nafaka Alacaklısı/müşteki
Karşı Taraf : Sanık/ Nafaka borçlusu

TMK Madde 176
Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi
Maddi tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir.
Manevi tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez.
İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde mahkeme kararıyla kaldırılır.
Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir.
Hakim, istem halinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddi tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Nafaka borçlusu TMK 176 maddesi uyarınca dava açması halinde, (nafakanın kaldırılması veya azaltılması gibi) ileri sürdüğü sebepler göz önüne alınarak, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuna bırakılabilir.

Şikayet tarihi itibari ile nafaka icra dosyasının İİK 78 maddesi gereğince işlemden kaldırılmış olması halinde suç meydana gelmez.

Nafaka borcunu ödememe suçunun oluşabilmesi için nafakaya ilişkin kararın kesinleşmesi gerekmez, nafakaya hükmedilmiş olması yeterlidir.

Cezaların şahsiliği ilkesi gereğince nafaka borcunu ödememek suçunun oluşması için icra dosyasından bizzat sanığa tebligatın yapılması zorunludur. Aksi halde vekile tebliğ nafaka borcunu kesinleştirmiş olsa dahi sanığa yapılmadığından cezalandırılması mümkün olmayacaktır.
Nafaka yükümlülüğünün aykırı davranma suçunun oluşabilmesi için icra emri tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık nafaka borcunun bulunması gerekir.

T.C.YARGITAY16. Hukuk DairesiEsas No: 2010/4819Karar No: 2010/5766Karar Tarihi: 04.10.2010
Somut olayda, borçlu hakkında Kastamonu 2. İcra Müdürlüğünün 2009/2015 Esas sayılı dosyası ileyapılan takipte, borçluya çıkarılan ödeme emrinde birikmiş nafaka alacağının ödenmesi istenmekte olup aylık nafaka alacağının tahsili yönünde bir talep bulunmaması karşısında ödeme emrinin tebliğedildiği tarihe dek birikmiş nafaka alacağı adi alacak hükmünde olduğundan bu nitelikte nafakaalacağını ödememek nafaka borcunu ödememe suçunu oluşturmayacağından itirazın reddi
Yerine kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

T.C.YARGITAY. Ceza Genel KuruluEsas No: 2005/17-7Karar No: 2005/37Karar Tarihi: 19.04.2005
; İcra ve İflas Yasasının 344. maddesinde düzenlenen ve şikayete tabi bulunan nafaka hükmüne uymamak suçunun oluşabilmesi için, nafaka ödenmesinin kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanması, aylık nafakanın tahsili için icra takibine başlanılmış ve icra emrinin borçlu-sanığa tebliğ edilmiş olması, borçlunun ilamda yazılı ödeme koşullarına uymaması, aylık nafakaya hükmedilmesi halinde icra emrinin tebliği ile şikayet tarihi arasında işlemiş en az bir aylık cari nafaka borcunun bulunması, borçlu-sanık tarafından nafakanın kaldırılması veya azaltılması hususunda açılmış bir davanın bulunmaması, dava açılmış ise sonuçlanmış olması ve şikayet hakkının suçun işlendiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve her halde işlenmesinden itibaren 1 yıl içinde kullanılması gerekmektedir.

T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2019/13774Karar No: 2020/99Karar Tarihi: 14.01.2020“İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir.” şeklindeki düzenlemeye göre, bir yargı teşkilatının kurulu olduğu her hangi bir bölgede birden fazla icra mahkemesi bulunuyor ise numara olarak sonraki icra mahkemesinin, itirazları incelemeye yetkili olduğu, tek bir icra mahkemesi bulunuyor ise asliye ceza mahkemesinin itirazları incelemekle görevli olacağı anlaşılmakla, …”

T.C.YARGITAY19. Ceza DairesiEsas No: 2018/6477Karar No: 2018/11906Karar Tarihi: 15.11.2018″Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 18/02/2013 tarihli ve 2012/14143 Esas, 2013/1624sayılı kararında da değinildiği üzere, şikâyet tarihi itibariyle boşanma ilâmı ve bununla hükmedileniştirak nafakasına dair ilâmın kesinleşmiş olduğunun, eşe ve çocuklara önceki ilâmla verilmiş olantedbir nafakasının boşanma ilâmının kesinleşmesi ile son bulacağının (4721 sayılı Türk MedeniKanunu’nun 197-169. maddeleri), bu ilâma dayanılarak yapılmış ek bir talep ve gönderilmiş yeni biricra emri bulunmadığının, iştirak ve yoksulluk nafakasına dönüşen tedbir nafakasının İcraMüdürlüğünce tahsilinin ise ancak kesinleşen kararın ayrıca takibe konulması veya aynı dosya üzerinden yeni talep açılarak buna ilişkin icra emrinin tebliğiyle mümkün olacağının anlaşılması…”

T.C.YARGITAY19. Ceza DairesiEsas No: 2015/25048Karar No: 2016/18253Karar Tarihi: 18.05.2016Somut olayda; borçlu kabahatli aleyhine başlatılan icra takibi nedeniyle çıkarılan icra emrine birikmiş nafaka alacağının faizi ile birlikte hesaplanan miktarı ile tahsilinin talep edildiği dikkate alındığında,takibin adi alacak hükmünde olduğu ve bu paranın ödenmemesinin nafaka hükümlerine aykırı
davranmak suçunu oluşturmayacağının kabulü gerekir.

T.C.YARGITAY11. Ceza DairesiEsas No: 2014/6564Karar No: 2014/4675 Karar Tarihi: 13.03.2014
“…disiplin ve tazyik hapsinin kısmi bir düzeni korumak amacıyla getirildiği, kişinin kendisinden beklenen yükümlülüğü yerine getirdiği takdirde serbest kalacağı cihetle…”


BODRUM BOŞANMA AVUKATI Yoksulluk nafakası ve şartları nelerdir?

BODRUM BOŞANMA AVUKATI NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU

BODRUM BOŞANMA AVUKATI NAFAKA BORCUNU ÖDEMEME SUÇU


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com