KESİNLEŞMESİ GEREKEN İLAMLAR

KESİNLEŞMESİ GEREKEN İLAMLAR

İçerik Haritası

KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULAMAYACAK İLAMLAR (AYRINTILI)

HMK’nun Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK’nun 443/4 (HMK’nun 367/2.)maddesi gereğince, gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara dair hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesi zorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara ilişkin olan ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmelerine gerek yoktur.
Yani bu ilamlar kesinleşmeden icraya konulabilir.

 1. Taşınmaza ilişkin ve bu taşınmaz üzerindeki ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmediği müddetçe icraya konu edilemezler. MADDE 350 – (1) İstinaf yoluna başvurma, kararın icrasını durdurmaz. İcra ve İflas Kanununun icranın geri bırakılmasıyla ilgili 36 ncı maddesi hükmü saklıdır. Nafaka kararlarında icranın geri bırakılmasına karar verilemez.(2) Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez. Örnek vermek gerekirse kiraya verilmiş bir taşınmazın tahliyesine ilişkin mahkeme hükmünün icraya konulması için kesinleşmesi gerekmemektedir. Ancak mülkiyet hakkına dayanılarak alınan tahliye ilamı kesinleşmeden icra olunamaz.
 2. Dava dilekçelerinde terditli olarak açılan davalarda ( Misal TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI MÜMKÜN DEĞİLSE TAZMİNAT) temel de dava taşınmazın aynına ilişkin olması nedeni ile kesinleşmeden icra takibine konulamaz. Buradan anlaşılması gereken davanın temelde hangi davaya dayandığıdır. T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2014/18912Karar No: 2015/22031Karar Tarihi: 08.12.2015 YARGITAY KARARITakibe dayanak olan Büyükçekmece 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 19.12.2013 tarih ve 2008/…Esas, 2013/… Karar sayılı ilamı, kat karşılığı inşaat ve taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin geriye etkiliolarak feshi ile buna bağlı olarak davalı yüklenici ve yükleniciden bağımsız bölüm devralan davalılaraleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasına ilişkindir. Bu haliyle ilam taşınmazın aynına ilişkin olup kesinleşmeden takibe konu edilemez. Alacaklı vekili ilamın takip tarihinde kesinleşmiş olduğunu iddiaetmediği gibi, ilamın kesinleşmeden takibe konulabileceği yönünde beyanda bulunmuştur.O halde kesinleşmemiş ilama dayalı olarak başlatılan takibin iptali ile hacizlerin kaldırılmasına kararverilmesi gerekirken, yazılı şekilde şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir. T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2016/15490Karar No: 2016/12773 Karar Tarihi: 29.09.2016″Somut olayda, … 3. Asliye Hukuk Mahkemesi”nin … sayılı ilamının incelenmesinde; 4 numaralı bağımsız bölüme ilişkin davalının mülkiyet iddiasının bulunmadığı, bu bağımsız bölümün kat karşılığı inşaat ve satış vaadi sözleşmesine göre davacı arsa sahibine düştüğünün tarafların kabulünde olduğu taşınmazın fiilen ve hukuken teslime hazır olduğu halde davacı tarafça teslim alınmaktan imtina edildiğine ilişkin savunmada bulunduğu anlaşılmakladır. Bu durumda ilamın infazı için kesinleşmesi gerekmez.O halde, Mahkeme’nin şikayetin kabulüne dair nihai kararının bozulması gerekirken, onanmasına karar verildiği görülmekle karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmişti..”İÇTİHAT DEĞİŞİKLİĞİ ;

  T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2016/21779Karar No: 2017/1149Karar 06.02.2017  tarihli YARGITAY KARARI : “6100 sayılı HMK’nun Geçici 3.maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK’nun 443/4 (HMK’nun367/2) maddesi gereğince, gayrimenkul ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. Bu nedenle aynı ilamda yazılı eklentilerin de infazının istenebilmesi için ilamın kesinleşmesizorunludur. Buna karşılık, gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara ilişkin olan) ilamların icraya konulabilmesi için bunların kesinleşmesine gerek yoktur.
  (Prof. Dr. Baki Kuru, İcra İflas Hukuku, 3. cilt sayfa 2212)
  Somut olayda, takibe konu … 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/418 Esas-2014/497 Karar sayılıilamının incelenmesinde; Mahkemece, terditli taleplerden tapu iptali talebinin reddine, muhdesatbedelinin davacıya verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.”

 3. Yıkım (Kal) ilamların takibe konu edilmesi kesinleşmesi gerekmektedir. Yıkıma ilişkin kararların kesinleşmeksizin icra edilmesi halinde telafisi güç hatta imkansız zararlar doğacaktır.
 4. Tenkise ilişkin ilamların takibe konu edilmesi için kesinleşmiş olması gerekmez. Ancak davanın muris muvazaası nedene dayalı tapu iptal ve tescil davası olması halinde taşınmazın aynına ilişkin ilamın kesinleşmesi gerekir.
 5. Kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin ilamların takibe konu edilebilmesi için kesinleşme aranmaz ancak Kamulaştırma Kanunu 10/8 de tescile ilişkin hüküm bulunur. İlam taşınmaz mülkiyetinin tescilinin davalı gerçek kişi adına yapılması ile ilgili ise takip yapılabilmesi için kesinleşme gerekir.
 6. Yargıtay kararlarına göre kamulaştırmasız elatma davalarında verilen tazminat ilamının takibe konu edilmesi için kesinleşme gerekmez. Lakin kamulaştırma işlemi tamamlanmamış veya hiç yapılmamış olmasına rağmen taşınmazlara veya kaynaklara malikin rızası olmadan FİİLİ el konulması veya HUKUKSAL el atılması nedeni ile mülkiyet hakkından doğan istemlere ilişkin bedel ve tazminat davalarında verilen ilam kesinleşmelidir.
 7. Ön alım (şufa) davalarında ilam kesinleşmeden infaz edilemez.
 8. Tasfiye aşamasındaki şirkete ait taşınmazın tasfiye memurları tarafından yapılan ihale ve satışının iptaline yönelik ilam taşınmazın aynı ile ilgili olmadığın kesinleşmesine gerek yoktur.
 9. Yargıtay kararlarına göre muhdesatın tespitine ilişkin dava mülkiyet tespitine ilişkin olup kesinleşmeden icraya konu edilemediğine göre ilamın fer’i niteliğindeki alacaklar da kesinleşmeden icraya konu edilemez.
 10. Not: Yargıtay kararlarında taşınmazın mülkiyetine veya aynına ilişkin bir hususun tartışılmış olup olmadığına bakılarak ilamın icraya konu edilebilmesi için kesinleşmesi aranıp aranmadığına karar verilmektedir. Misal olarak ;” … müdehalenin menni, hafriyatın kal-i ve eski gale getirilmesi istemli davada … Davalı tarafın kendi lehine mülkiyet iddiası bulunmadığı taşınmazın aynının ihtilaflı olmadığı, bu sebeple ilamın icrasi için kesinleşme şartının bulunmadığının kabulü gerekir, “
 11. Müdehalenin menni davalarında ilamda taşınmazın aynıyla ilgili kayıt ve sicillerde değişiklik yapılacağı yönünde hüküm mevcut değil ise ilam kesinleşmeden infaz edilebilecektir.
 12. Paydaşlardan birinin diğer paydaşın rızası olmadan taşınmazı 3. Kişiye kiraya vermesinden kaynaklı menni müdenni müdehale davası olup taşınmazın aynına ilişkin bir ihtilaf olmadığından ilam kesinleşmeden icra edilebilir.
 13. KİŞİLER HUKUKUNA ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. ( HMK madde 367/2 der ki ” Kişiler hukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerine getirilemez.)T.C.YARGITAY. Hukuk Genel KuruluEsas No: 2017/1928Karar No: 2020/854 Karar Tarihi: 10.11.2020 tarihli kararından “…1086 sayılı HUMK’nın 443/4. maddesi gereğince aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümlerkatiyet kesbetmedikçe icra olunamaz. Anılan maddede belirtilen hükümler, Medenî Kanun’un Kişiler Hukuku ve Aile Hukuku kitaplarında yer alan konulara ilişkin tüm hükümler olmayıp, kişinin doğrudan şahsı ya da ailevî yapısı ile ilgili hukuki durumunda değişiklik yaratan ilâmlar ile bu ilâmların fer’i (eki) niteliğindeki hükümlerdir. Örneğin ad, soyad, yaş tashihi, velâyetin nez’i, babalık davası, nesep tashihi, boşanma ve bunun fer’î niteliğindeki hükümler gibi (Kuru, B.: İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, Ankara 2013, s. 923, 924). ” ANCAK AYNI KARARIN DEVAMINDA “Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ve ilkelere göre, takibe dayanak ilâmdaki tazminat TMK’nın “Kişiler Hukuku” başlıklı “Birinci Kitabı’nın “Kişiliğin korunması” başlığı altında yer alan hakka yönelik olduğu, mahkemece manevi zarara karşılık bir miktar paranın ödenmesine karar verildiği gözetildiğinde, ilâm tarafların şahsı ya da ailevî yapısı ile ilgili hukuki durumlarında, kayıt ve sicilinde değil, malvarlığında değişiklik yaratacak nitelikte olduğundan ilamın takibe konulabilmesi için kesinleşmesi gerekmez.”
 14. Kişiler hukuku sadece gerçek kişileri kapsamamakta tüzel kişilerinde kişilik hakları korunmaktadır. Bu nedenle tüzel kişilerin organlarına ilişkin verilecek kararlarda misal ticaret şirketlerinde ilamlarda sicil değişikliği yapılan durumlarda kesinleşme aramaktadır. Kesinleşme aranmayan hallere örnek olarak ise anonim şirketlerdeki ortaklıktan çıkma, pay bedelinin ödenmesi ve pay devri sicil kayıtlarında herhangi bir değişikliğin olması halleri gibi.
 15. Basın yoluyla yapılan kişilik hakkın ihlalinde manevi tazminat hükmediğinde veya fikir ve sanat eserler ile ilgili uyuşmazlıklarda ilam hak ihlali nedeniyle tazminat ödenmesi ise ilamın kesinleşmesine gerek yoktur. Ancak haksız rekabetin önlenmesine ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. Bu tür ilamlarda yer alan avukatlık ücretleri ve diğer yargılama giderleri gibi ilamın fer’i nitelikteki bölümlerin de takibe konu edilmesi için kesinleşmesi gerekir .
 16. Aile hukukuna ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemez. Doğrudan kişinin ailevi durumuna ilişkin ilamlardan söz edilmektedir. Hukuk Genel Kurulunun 28.02.2001 tarihli ve 2001/12-206 E., 2001/217 K. sayılı kararında da boşanma kararının kesinleşmesinden sonra hüküm altına alınan manevi tazminata ilişkin ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesinin gerekmediği benimsenmiştir. Ancak boşanmanın eklentisi niteliğinde olan yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, manevi tazminat hükümlerinin icra edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi gerekiyor.
 17. Katkı Payı alacağı tahsiline ilişkin ilamkarın kesinleşmesi gerekmez. T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2018/7812Karar No: 2019/9512 Karar Tarihi: 29.05.2019″Nitekim takip dayanağı ilamda da 123.976,00 TL katkı payı alacağının tahsiline karar verilmiştir. Buhaliyle alacak ilamı olup kesinleşmesine gerek yoktur. Bundan ayrı KATKI PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN DAVALARDA Medeni Kanun’un 227 ve devamı maddelerine dayalı katkı payı alacağına ilişkin olup, bu neviilamlar konu olarak anılan Kanunun “Aile Hukuku” kitabında yer alsa da, tarafların şahsi ya da aileviyapılarına ilişkin hukuki durumlarında bir değişiklik yaratmayan, sonuçları itibariyle ancak taraflarınmal varlığını etkileyebilen, boşanma ilamının fer’i niteliğinde olmayıp ondan bağımsız olan edayailişkin ilamlardır. Bu nitelikleri itibariyle de katkı payı alacağına ilişkin ilamlar ile bu ilamların fer’initeliğindeki ilam vekalet ücreti ve yargılama giderinin diğer edaya ilişkin ilamlar gibi, KESİNLEŞMEDEN İCRAYA KONULMALARI MÜMKÜNDÜR….”
 18. T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2016/5774Karar No: 2016/10134 Karar Tarihi: 09.06.2016 HUMK’nun 443/4. (HMK’nun 367/2.) maddesi gereğince aile ve şahsın hukuku ile ilgili hükümlerkesinleşmedikçe takibe konu edilemez. Ayrıca, boşanma kararının “eklentisi” olan tazminatlar da aynıkurala tabi olup, icra takibine konu edilebilmesi için boşanma hükmünün kesinleşmesi gerekir. Birbaşka anlatımla boşanma hükmü kesinleşmiş ise eklentilerin (Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası,maddi ve manevi tazminat vs.) infaz edilmesi için kararın kesinleşmesi gerekmez.Somut olayda; takibe konu … Aile Mahkemesi’nin 2013/813 Esas – 2014/651 sayılı kararında “Karşıdavacı …’in ziynet eşyaları ile ilgili açmış olduğu davanın kabulü ile 6 adet 22 ayar her biri 24 gramağırlığında bilezik, 4 adet çeyrek altının asıl davacı …’den alınarak karşı davacı …’e aynen teslimine,aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde 6 adet 22 ayar her biri 24 gram ağırlığında bilezik değeri10.800,00-TL, 4 adet çeyrek altın değeri 798,00-TL olmak üzere toplam 11.598,00-TL ziynet eşyabedelinin asıl davacı …’den alınarak karşı davacı …’e ödenmesine” karar verilmiştir.Karşılık davanın konusunu oluşturan ziynet eşyalarının iadesi, olmazsa bedellerinin tahsili istemiboşanmanın fer’i niteliğinde olmadığından anılan ilamın 11.598,00 TL Ziynet Alacağı ve 1.330,61 TL işlemiş faizinin icra takibine konu edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. ”
 19. ÇOCUK TESLİMİ hakkındaki ilamın kesinleşmesi gerekmektedir. T.C.YARGITAY Hukuk Genel KuruluEsas No: 2013/8-2200Karar No: 2015/1223 Karar Tarihi: 17.04.2015 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)nun 350. maddesinin 2. fıkrasına göre, kişilerhukuku, aile hukuku ve taşınmaz mal ile ilgili ayni haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe yerinegetirilemez. Bu durumda çocuk teslimi hakkındaki ilamın icraya konulabilmesi için kesinleşmesi şarttır. “ 
 20. 2012 yılında 6103 sayılı yasayla getirilen düzenlemeye göre bayrağına ve siciline kayıtlı oluğ olmadığına bakılmaksızın bütün gemilere ve bunlarla ilgili aynı haklara ilişkin kararlar kesinleşmedikçe icra edilemez. 
 21. Kira parasının tespitine ilişkin ilamlar kesinleşmeden icraya konu edilemez. Kiracılık ilişkisinin devam ettiğine ve kiracılık sıfatının tespitine ilişkin ilamların kesinleşmesi gerekmez.
 22. İdari yargılama usulünde idareye karşı açılanhaciz ve ihtiyadi haciz işlemleri için ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem yapılacağı öngörülmüşse de 2013 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu kararların kesinleşmeden takibe konulması mümkün hale gelmiştir. T.C.ANAYASAGenel KurulEsas No: 2012/107Karar No: 2013/90 Karar Tarihi: 10.07.2013″…6.1.1982 günlü, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28. maddesinin, 10.6.1994 günlü, 4001sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun 13.maddesiyle değiştirilen (1) numaralı fıkrasının Ancak, haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgilidavalarda verilen kararlar hakkında, bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir.biçimindeki son cümlesinin Anayasaya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 10.07.2013 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verildi. …”
 23. T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2016/640Karar No: 2016/9159Karar Tarihi: 26.05.2016YARGITAY KARARI -“…Kira tespit ilamları (12.11.1979 tarih 1979/1-3 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı), Menfi tespit davasınailişkin ilamlar ( İİK 72. madde), YABANCI MAHKEME İLAMLARININ TENFİZİ HAKKINDAKİ KARARLAR ( MÖHUK. 41/2)KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEZ. ”
 24. İstihkak davasının kabulüne ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez ancak istihkak davası red olur ise o halde kesinleşmeden icra edilebilir.
 25. Sayıştay ilamları ise kesinleştikten 90 gün içerisinde yerine getirilir.
 26. Diğer bir anlatımla; borçlunun borçlu olmadığını kanıtlamak için açtığı MENFİ (OLUMSUZ) TESPİT davası sonunda alınan ilamın yargılama gideri ve tazminata ilişkin bölümleri, davanın kabulü ya da reddine ilişkin bölümü ile bir bütündür. Bu kalemlerin kesinleşmesi ve infazı ancak bir bütün olarak ilamın KESİNLEŞMİŞ OLMASINA BAĞLIDIR. Dolayısıyla, ilamın esas hakkındaki hükmü kesinleşmeden vekaletücreti ve icra inkar tazminatına ilişkin hüküm bölümü ayrıca infaz ve icra takibine konu edilemez(HGK 05.10.2005 tarih ve 12-534, 2005/554 sayılı kararı).
 27. T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2018/5448Karar No: 2019/1883Karar Tarihi: 12.02.2019″…Buna göre, şikayet tarihi itibariyle takibe konu ilam henüz kesinleşmediğinden menfi tespit davası İSTİRDATA DÖNÜŞMÜŞ OLSA DA BU İLAMIN KESİNLEŞMEDEN İNFAZI MÜMKÜN OLMAYACAĞINDAN mahkemeceşikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken istemin yazılı gerekçe ile reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.” ANCAK OLUMSUZ TESPİT DAVASI İSTİRDAT DAVASINA DÖNÜŞMEYİP BAĞIMSIZ BİR İSTİRDAT DAVASI AÇILMIŞ İSE O HALDE İLAMIN KESİNLEŞMESİ ARANMAZ.T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2016/14368Karar No: 2016/14813 Karar Tarihi: 31.10.2016 “…”Davanın kabulü ile 82.533,00TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine” karar verilmiştir. Dayanak ilam istirdat davasına ilişkin olup yukarıdaki açıklamalar nazara alındığında takibe konulabilmesi için kesinleşme koşulu aranmaz…”
 28. İhalenin feshi talebinin reddine ilişkin ilamlar KESİNLEŞMEDEN takibe konu edilemiyor.T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2015/23088Karar No: 2016/2507 Karar Tarihi: 16.02.2016 .
 29. Takip dayanağı ilam mirasın borca batık olduğunun ve mirasın hükmen reddinin tesbitine ilişkindir. Tespit ilamları kesinleşmeden infaz edilemeyeceğinden, kararın kendisi kesinleşmedikçetakip yapılamayacağı gibi ilamda yazılı yargılama gideri ve avukatlık ücreti vs. gibi istekler için de karar kesinleşmedikçe infaz yapılamaz.T.C.YARGITAY12. Hukuk DairesiEsas No: 2011/9558Karar No: 2011/26836Karar Tarihi: 06.12.2011Takip dayanağı ilam mirasın borca batık olduğunun ve mirasın hükmen reddinin tesbitine ilişkindir. 12.11.1979 tarihli ve 1/3 Sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı gereğince tespit ilamlarıkesinleşmeden infaz edilemeyeceğinden, kararın kendisi kesinleşmedikçe takip yapılamayacağı gibiilamda yazılı yargılama gideri ve avukatlık ücreti vs. gibi istekler için de karar kesinleşmedikçe infaz yapılamaz (HGK.nun 30.5.2001 tarih ve 2001/12-423 esas, 2001/456 karar sayılı ve 5.10.2005 tarih ve12-534 Sayılı kararları).
 30. Ceza Mahkemelerin mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz .T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2013/7585Karar No: 2013/14130Karar Tarihi: 03.10.2013Mahkumiyet kararının eklentisi olarak hükmolunan tazminat , yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de hüküm kesinleşmedikçe asla tabi olmaksızın infazı gerçekleştirilemez. “Ceza Mahkemeleri’nin tazminata ve yargılama giderlerineilişkin hükümleri ilamlı icra takibine konu edilebilir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazıHakkında Kanun’nun 4. maddesi uyarınca mahkumiyet hükümleri kesinleşmedikçe infaz olunamaz.Mahkumiyet kararın eklentisi olarak hükmolunan tazminat, yargılama giderleri ve avukatlık ücretininde hüküm kesinleşmedikçe asla tabi olarak infazı istenemez.Somut olayda ise takibe konu edilen … 3.İcra Ceza Mahkemesi’nin yukarıda anılan ilamın Ceza Mahkemesinden verilen hükmün açıklamasınıngeri bırakılmasına ilişkin olup yazılan karar mahkumiyet hükmü içerdiği kabul edilemez. (HGK01.02.2012 gün 2011/19-639 E 2012/30 K) Bu durumda dayanak ilamın tazminat ilamı olduğu ve kesinleşmeden takip konusu yapılabileceği düşünülmelidir.” 
 31. Hükmün Açıklanmasının Geriye Bırakılması kararı mahkumiyet hükmü içermediğinden kesinleşmeden ilam icraya konulabilir.T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2013/7585Karar No: 2013/14130 Karar Tarihi: 03.10.2013″.. Somut olayda ise takibe konu edilen … 3.İcra Ceza Mahkemesi’nin yukarıda anılan ilamın Ceza Mahkemesinden verilen hükmün açıklamasının geri bırakılmasına ilişkin olup yazılan karar mahkumiyet hükmü içerdiği kabul edilemez. (HGK01.02.2012 gün 2011/19-639 E 2012/30 K) Bu durumda dayanak ilamın tazminat ilamı olduğu ve kesinleşmeden takip konusu yapılabileceği düşünülmelidir.”
 32. 2017 KHK ile yapılan düzenlemeye göre koruma tedbirleri nedeniyle tazminata ilişkin mahkeme kararı , kesinleşmeden ve idari başvuru süreci tamamlanmadan icra takibine konulamaz.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup  hak kaybı yaşanılmaması açısından konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır.  Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


İLAMLI TAKİP NASIL YAPILIR?

İHTİYATİ HACİZ

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com