KATILMA ALACAĞINA EKLENECEK DEĞERLER NELERDİR?

KATILMA ALACAĞINA EKLENECEK DEĞERLER NELERDİR?

İçerik Haritası

 

KATILMA ALACAĞINA EKLENECEK DEĞERLER NELERDİR?

Katılma alacağı, edinilmiş mallara katılma rejiminin yasal mal rejimi olarak  seçildiği evliliklerde evliliğin sona ermesi üzerine evlilik birliği içerisinde edinilen taşınır ve taşınmaz mallarda tescili ve /veya tapusu üzerine yapılmayan eşin diğer eşteki alacak miktarıdır. Mirasçıların katılma alacağı için ”mirasçıların katılma alacağı talep hakkı var mıdır?’ ‘başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Katılma alacağının tanımı  Yargıtay 8. HUKUK DAİRESİ’nin 2017/15033 esas, 2017/12644 karar,11.10.2017 tarihli kararında çok güzel bir şekilde anlatılmıştır.

Yargıtay 8. HUKUK DAİRESİ’nin 2017/15033 esas, 2017/12644 karar,11.10.2017 tarihli kararı”…Mal rejiminin devamı süresince, bir eşin sahip olduğu edinilmiş malda, diğer eşin artık değerin yarısı oranında katılma alacak hakkı vardır. Artık değere katılma alacağı; eklenecek değerlerden (TMK 229.m) ve denkleştirmeden (TMK 230.m) elde edilen miktarlar da dahil olmak üzere, eşin edinilmiş mallarının (TMK 219.m) toplam değerinden, bu mallara ilişkin borçlar çıktıktan sonra kalan artık değerin (TMK 231.m) yarısı üzerindeki diğer eşin alacak hakkıdır (TMK 236/1.m). Katılma alacağı Yasa’dan kaynaklanan bir hak olup, bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına gerek yoktur. Artık değere katılma alacak miktarı hesaplanırken, mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan malların, bu tarihteki durumlarına göre, ancak tasfiye tarihindeki sürüm(rayiç) değerleri esas alınır(TMK 227/1, 228/1, 232 ve 235/1. m). Yargıtay uygulamalarına göre, tasfiye tarihi karar tarihidir.”

Görüldüğü üzere katılma alacağı yasadan kaynaklanan bir hak olup bu hakkı talep eden eşin gelirinin olmasına veya söz konusu mal varlığının edinilmesine, iyileştirilmesine ya da korunmasına katkıda bulunulmasına gerek yoktur. Muğla İli , Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  boşanma davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.

Muğla İli, Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  Katılma alacağı konusuna ” yasal mal rejimin tasfiyesi’‘ başlıklı yazımızda da değinmiş idi.

Katılma alacağı edinilmiş mallarda söz konusu olur.

EDİNİLMİŞ MALLAR NELERDİR?

Edinilmiş mallar TMK’nun 219.maddesinde şu şekilde sayılmıştır;

Bir eşin edinilmiş malları özellikle şunlardır:

1. Çalışmasının karşılığı olan edinimler,
2. Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım
amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
3. Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar,
4. Kişisel mallarının gelirleri,

5. Edinilmiş malların yerine geçen değerler

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZU arayabilirsiniz.

EDİNİLMİŞ MALLARA EKLENECEK DEĞERLER NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 229. Maddesinde edinilmiş mallara eklenecek değerler şu şekilde belirtilmiştir,

Madde 229- Aşağıda sayılanlar, edinilmiş mallara değer olarak eklenir:
1. Eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası
olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,
2. Bir eşin mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla
yaptığı devirler.
Bu tür kazandırma veya devirlere ilişkin uyuşmazlıklarda mahkeme kararı, davanın kendisine
ihbar edilmiş olması koşuluyla, kazandırma veya devirden yararlanan üçüncü kişilere karşı da ileri
sürülebilir.

Yani boşanma davası açılmadan önceki 1 yıl içinde yapılan karşılık kazandırmalar ve/veya eşin mal kaçırma kastıyla yaptığı devirler mal rejiminin tasfiyesinde sanki mevcutmuş gibi hesaplamaya dahil edilir.tasfiyede devredilen malvarlığının devir tarihindeki durumu (niteliği, seviyesi, yaşı vs.) esas alınarak tasfiyeye dahil edilir hesaplama da  ise tasfiye (karar) tarihindeki sürüm (raiç) değerinin esas alınması gerekmektedir.  Muğla İli , Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  boşanma davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz

Yargıtay 8. HUKUK DAİRESİ’nin 2015/22114 esas, 2018/81 karar, 09.01.2018 tarihli kararı

” Eşler, 05.11.1993 tarihinde evlenmiş, 12.09.2008 tarihinde açılan boşanma davasının kabulüne ilişkin hükmün, kesinleşmesiyle boşanmışlardır. Mal rejimi boşanma davasının açıldığı tarih itibarıyla sona ermiştir (TMK 225/son). Sözleşmeyle başka mal rejiminin seçildiği ileri sürülmediğinden evlilik tarihinden 4721 sayılı TMK’nun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (743 sayılı TKM 170.m), bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir (4722 sayılı yasanın 10, TMK 202/1.m). Tasfiyeye konu 592 ada 6 parseldeki 9 nolu bağımsız bölüm, eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu 30.09.2004 tarihinde satın alınarak, davalı-birleşen davalı eş adına tescil edilmiş, boşanma dava tarihinden yaklaşık 1,5 ay önce 31.07.2008 tarihinde 3. kişiye satılarak devredilmiştir. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı bulunduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır (TMK 179.m). Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde, artık değere katılma alacak miktarı hesaplanırken “eklenecek değerler” göz önünde bulundurulur. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 229. maddesine göre; eşlerden birinin mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar ile mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı devirler mal rejiminin sona erdiği anda mevcutmuş gibi tasfiyeye dahil edilir. Bu tür uyuşmazlıklarda; öncelikle, davalı eş tarafından 229. maddede sayılan amaç ve doğrultuda kazandırma veya devrin yapılıp yapılmadığı araştırılıp belirlenmelidir. Mahkemece, karşılıksız kazandırma veya devrin yapıldığının anlaşılması durumunda, söz konusu mal mevcut kabul edilerek yapılan hesaplamada davacı tarafın katılma alacak hakkının olup olmadığı, varsa miktarı saptanarak davalı eşten tahsili yönünde hüküm kurulmalıdır. Tasfiyede devredilen malvarlığının devir tarihindeki durumu (niteliği, seviyesi, yaşı vs.) esas alınarak tasfiye (karar) tarihindeki sürüm (raiç) değeri hesaplanır. (TMK’nun 235/2.)

TMK’nun 232. maddesi “Mal rejiminin tasfiyesinde malların sürüm değerleri esas alınır hükmünü, TMK’nun 235. maddesi “Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılırlar. Edinilmiş mallara hesapta eklenecek olanların değeri, malın devredildiği tarih esa alınarak hesaplanır.” hükmünü içermektedir.

Somut olaya gelince; Mahkemece tasfiyeye konu taşınmazın TMK’nun 229. maddesi uyarınca eklenecek değer olarak kabul edilerek değer artış payı alacağı ve artık değere katılma alacağı hesabı yapılması doğru ise de; söz konusu hesaplamaların taşınmazın devir tarihindeki değeri olarak belirlenen değer üzerinden yapıldığı görülmektedir. Az yukarıda açıklandığı üzere; tasfiyede devredilen malvarlığının devir tarihindeki durumu (niteliği, seviyesi, yaşı vs.) esas alınarak tasfiye (karar) tarihindeki sürüm (raiç) değerinin esas alınması gerekmektedir. (TMK’nun 235/2.) Bu itibarla. Mahkemece, yukarıdaki ilke ve esaslar gözetilerek, tasfiyeye konu taşınmazın devir tarihindeki durumu esas alınarak tasfiye tarihindeki (önceki karar bozulmakla değer güncelliğini yitirdiğinden bozma sonrası yeni karar tarihindeki) sürüm (rayiç) değeri belirlenerek bu değer üzerinden talep miktarı da gözetilerek hüküm kurulması gerekirken bu husus gözardı edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.” şeklindedir.

Muğla İli , Bodrum İlçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROMUZ  boşanma davaları ile yoğun olarak ilgilenmektedir. Dilerseniz Bodrum ilçesindeki Büromuza  0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 telefon numaralarını arayarak ulaşabilirsiniz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Muğla İli  Bodrum İlçesinde  görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

YASAL MAL REJİMİ TASFİYESİ

Mirasçıların Katılma Alacağı Talep Hakkı Var Mıdır?

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com