İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMLİ ÖRNEK DİLEKÇE

İTİRAZIN İPTALİ VE TAHLİYE İSTEMLİ ÖRNEK DİLEKÇE

İçerik Haritası

NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVACI                             :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                :

ADRES                                 :

DAVALI                                :

TC KİMLİK NUMARASI   :

ADRESİ                                 :

KONU                                      : ** İcra Müdürlüğü 2022/**E. Sayılı dosyadaki İtirazın iptali ve Tahliye Davasıdır.
DAVANIN DEĞERİ            :…TL (Yıllık Kira Bedeli)

AÇIKLAMALAR

Konut ve çatılı işyeri kiralarında, kiracıdan kaynaklanan tahliye sebeplerinden biri olan tahliye taahhütnamesi nedeni ile kira sözleşmesinin sona erdirilmesi iş bu davamızın konusudur.

TBK Madde 352/1 maddesinde ” Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği halde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Yukarıdaki madde uyarınca kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı üstlenmiş olan kiracı için, kiraya verenin vaat edilen tahliye tarihinden itibaren 1 ay içerisinde tahliye amaçlı icra takibinde bulunması veya sulh hukuk mahkemesinde tahliye taahhütnamesine dayalı tahliye davası açması gerekmektedir.

Müvekkilimin kiracısı olan …………….’nın 02/04/2022 taahhüt tarihli 14/04/2022 tahliye tarihli tahliye taahhütnamesi gereğince 14/04/2022 tarihinde kiralanan taşınmazı tahliye etmemiş olması nedeni ile 18/04/2022 tarihinde Bodrum 2 İcra Müdürlüğü’nün 2022/3322 E. Sayılı Örnek 14 uyarınca kendisine “Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur” ihtar edilmiş olup 26/04/2022 tarihinde ödeme emri tebliğ edilmiştir.

Davalı …….’nın 28/04/2022 tarihinde yapmış olduğu itirazda müvekkilimin 7 yıldır ve halen kiracısı olduğunu kabul etmektedir. 7 yıldır kiracı olduğu hususunda taraflar arasında ihtilaf söz konusu değildir. Kaldı ki davalı tahliye taahhütnamesinin altındaki imzanın kendisine ait olduğunu kabul etmektedir.

Davalının yaklaşık 7 yıldır müvekkilimin taşınmazında kiracı olduğu göz önüne alındığında tahliye taahhüdünün baskı ve zorlama altında alındığının kabulü mümkün değildir ve davalının bu iddiasını kesinlikle kabul etmiyor ve itiraz ediyoruz. Tahliye taahhütnamesi şüpheye, yanılmaya veya hileye yer vermeyecek, açık ve anlaşılır şekilde düzenlenmiş olup tahliye taahhütnamesi kiracının bilgisi, rızası ve onayı doğrultusunda doldurulmuş ve imzalanmıştır. Davalıya baskı altında imzalatılan bir tahliye taahhüdü söz konusu olmayıp kaldı ki kiracı taşınmazı tahliye edeceğini sık sık dile de getirmekte olup konuda mahkemede dinletmek üzere tanıklarımız da mevcuttur.

Davalının diğer bir iddiası ise boş belgeye imzasının alındığı ve bu belgenin bilahare doldurulduğudur. Kesinlikle kabul etmiyoruz ve kabul anlamına gelmemekle birlikte şayet bu belgenin bilahare doldurulduğu düşünülse dahi kiracı bu şekilde boşa imza atmakla kiralayana istediği tarihi doldurma yetkisi vermiş olduğundan bunun sonucuna katlanmak zorundadır. Matbu tahliye taahhütnamesinin de tanzim ve tahliye tarihlerinin elle sonradan tamamlanması da mümkün olup bu durumda da geçersizliği ileri sürülemez.

Kaldı ki konuya ilişkin yargıtay kararları şöyledir ;

T.C.YARGITAY8. Hukuk DairesiEsas No: 2017/12335Karar No: 2017/9929Karar Tarihi: 05.07.2017 “Davacının, 08/06/2013 tarihli tahliye taahhüdüne dayalı icra takibi başlattığı, davalının; kira sözleşmesiile tahliye taahhüdünün aynı tarihte yapıldığını, tahliye taahhütnamesini geçerli kılmak için baskı ilekira sözleşmesinin tarihinin daha önceki bir tarih olarak gösterildiğini belirterek tahliye emrine itirazetmiştir. Takip dayanağı tahliye taahhütnamesi incelendiğinde “Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum…” ibaresi ile başlayan bir ifade ile davalının kiracı olduğu belirtilmiş, kiralananın01/05/2015 tarihinde tahliye edileceği taahhüt edilmiştir. Davalı gerek itiraz dilekçesinde gerekse yargılama aşamasında kiracılık ilişkisine ve dayanak taahhütnamedeki imza ve tarihlere açıkça itiraz etmemiştir. Bu durumda taşınmazda kiracı olduğu anlaşılan davalının sözleşme süresi içerisinde veherhangi bir tarihte tahliye taahhüdü vermesinde bir usulsüzlük bulunmadığı bu seferki incelemeden anlaşılmakla davacı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

T.C.YARGITAY6. Hukuk DairesiEsas No: 2012/5147Karar No: 2012/8537Karar Tarihi: 07.06.2012
“Matbu metnin tanzim ve tahliye tarihlerineilişkin bölümlerinde “…/…/200…” ibarelerinin yer almakta olup bu kısımlar 15.06.2010 tanzim ve15.01.2011 tahliye tarihleri olarak elle tamamlanmıştır. Taahhütnamedeki bu kısımların elle tamamlanmasında bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Taahhüdün tanzim ve tahliye tarihleri kısmının boş olarak düzenlenip davacıya verilmiş olduğu kabul edilse bile, kiracı davalı bu şekildeki boşa imza atmakla davacıya istediği tarihi doldurma yetkisi vermiş olduğundan bunun sonucuna katlanmak zorundadır… Tarih kısmında “…/…200..” ibaresinin bulunuyor olması nedeniyle bu kısmın sınırlı şekilde 2009 veya 2010 olarak düzenlenebileceği 2011 olarak yazılmasının davalının iradesine uygun düşmediği şeklindeki mahkeme kabulü hatalı olup mahkemece davanın kabulü gerekirken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER :6098 S. K. m. 352.

HUKUKİ DELİLLER :
1-)Davalı kiracı ile müvekkilimiz arasında imzalanan …/…/… tarihli kira sözleşmesi.

2-)Davalı kiracının …/…/… tarihinde imzalayarak müvekkilimize verdiği tahliye taahhütnamesi.

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-)… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası.

SONUÇ VE İSTEM :Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kiracının yerinde olmayan icra emrine karşı itirazlarının İPTALİ ile TAKİBİN DEVAMINA, kiralanandan TAHLİYESİNE, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz

EK:

1-)Davalı kiracı ile müvekkilimiz arasında imzalanan …/…/… tarihli kira sözleşmesi.

2-)Davalı kiracının …/…/… tarihinde imzalayarak müvekkilimize verdiği tahliye taahhütnamesi.

3-)Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi.

4-)… İcra Müdürlüğü’nün …/… E. sayılı dosyası.

5-)Bir adet onaylı vekaletname örneği.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


TAHLİYE TAAHHÜDÜ NEDENİ İLE TAHLİYE DAVASI

TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN( ÜSTLENME BELGESİ) GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com