HACİZ

HACİZ

İçerik Haritası

HACİZ

Haciz kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belirli bir para alacağının ödenmesini sağlamak için başvurulan bir icra iflas hukuku yoludur. Haciz işlemiyle, haciz talebinde bulunan alacaklı lehine, alacağı karşılayacak miktar ve değerdeki borçluya ait mal ve haklara icra müdürü tarafından el konulur. Haczin konusunu; taşınır mal, taşınmaz mal , intifa hakları, pay haczi ve diğer haklar, borçlunun 3. Kişilerdeki alacakları ile malları  oluşturur.

HACİZ TALEBİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

1-Ödeme Emrinin Kesinleşmiş Olması Gerekir.

Peki Ödeme emri ne zaman kesinleşir?

-Borçlu kendisine gönderilen icra takibine süresi içinde itiraz etmezse;

-veya itiraz edipte alacaklı itirazın iptali davası açar ve kazanırsa veya alacaklı itirazın kesin kaldırılmasını talep eder ve icra dairesi kaldırırsa veya alacaklı itirazın geçici kaldırılmasını ister ve talebi kabul görür ve bu karar karşı borçlu 7 gün içerisinde borçtan kurtulma davası açmaz veya açıp kaybederse kesinleşir.

2- Hacze Karar Verilmesi İçin Alacaklının Haciz Talebinde Bulunması Gerekir.

İcra Dairesi alacaklının haciz talebi olmadan kendiliğinden haciz işlemleri yapmaz, hacze karar veremez.

Alacaklı vekili vekâletnamesinde özel bir yetki olmadan alacaklı adına haciz talebinde bulunabilir ancak vekilin konulmuş haczin kaldırılmasını talep etmesi için bu hususta özel bir yetkinin verilmiş olması gerekir.

3-Haciz Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihinden İtibaren 1 Yıl İçinde İstenmelidir.

1 yıl geçmekle düşer ve takip dosyası işlemden kaldırılır. Bundan sonra yeniden haciz istenebilmesi için yenileme talebinde bulunulması ve yeniden harç ödenmesi gerekir.

Haciz için icra takibinin yapıldığı yer icra dairesi yetkilidir. Haczedilecek mallar icra dairesinin bölgesi dışında ise icra takibinin yapıldığı icra dairesi, haczedilecek malın bulunduğu yerin icra dairesini istinabe eder. Resmi sicile kayıtlı malların haczi takibin yapıldığı yer icra dairesince kaydına işletilmek suretiyle doğrudan yapılabilir.

Haciz Nasıl Yapılır?

-Haciz  icra müdürü tarafından yapılır. İcra Müdürü haczi yardımcısına veya katiplerine yaptırabilir.

-Resmi tatil günlerinde de haciz yapılabilir.

Haciz borçlunun huzurunda veya yokluğunda yapılabilir.

-İcra müdürü haczettiği her malın kıymetini takdir eder veya bilirkişiye takdir ettirir ve bunu haciz tutanağına yazar.

 

Haciz Tutanağı

-Haciz tutanağında haciz esnasındaki her işlemin ve beyanın yazılması gerekir.

-Haciz tutanağı haciz sırasında hazır olan herkese imzalattırılır. Haciz tutanağı imzalamaktan kaçınan olursa bu durumda zapta geçirilir.

-Haciz sırasında hazır olmayan alacaklıya ve  borçluya 3 gün içinde haciz tutanağını incelemesi ve diyeceği varsa bildirmesi için davet gönderilir. Buna uygulamada 103 davetiyesi veya 103 ihbarnamesi denir. Bu davetiyenin veya ihbarnamenin amacı  Borçluya bu hususu incelemesi için imkan sağlamak ve varsa şikayetlerini icra hakimliğine iletmesi için süre tanımaktır. Şikayet süresi davetiyeninim tebliğ tarihinden itibaren 3 gündür.

Hacizde Tertip

İlk önce borçlunun çekişmesiz malları için haczedilmelidir. Çekişmesiz mallar içerisinde de ilk önce rehinli ve hacizli mallar dışındaki taşınır malları haczedilmelidir.

Borçlunun çekişmesiz taşınırları borcu ödemeye yetmez ise o zaman taşınmaz malları haczedilmelidir.

Borçlunun çekişmesiz malları borca yetmezse çekişmeli malları da haczedilebilir.

Haczin Etkisi

Alacaklı haczedilen malın paraya çevrilerek satış sonunda elde edilen paradan alacağını alma hakkını elde eder.

Alacaklının haczedilen mallar üzerinde rehin hakkı gibi bir hakkı doğar ama rehin hakkından farklıdır.

Borçlu haczedilen mal üzerinde alacaklının onayı ve icra müdürünün izni olmadan tasarrufta bulunamaz. Aksi halde hem cezai hem de hukuki yaptırımlara sebep olur.

Borçlu yedinde bırakılan malları kullanabilir.

Borçlunun borcundan fazla mal haczedilemez. Haczedilirse aşkın veya taşkın haciz söz konusu olur ve şikâyete tabidir.

 


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com