Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusunun El Değiştirmesi

Dava Açıldıktan Sonra Dava Konusunun El Değiştirmesi

İçerik Haritası

 

MÜŞTEREK MÜLKİYETTE EL ATMANIN ÖNLENMESİ

Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren Özşeker hukuk Bürosu olarak bu yazımızda el atmanın önlenmesi davası açıldıktan sonra dava konusunun el değiştirmesi halinde davanın ne olacağı hususunu ele alıyoruz.

DAVACI BAKIMINDAN DAVA KONUSUNUN EL DEĞİŞTİRMESİ

El atmanın önlenmesi davası açıldıktan sonra davacı dava konusu taşınmazı bir başkasına devredebilir. Böyle bir durumda davaya  yeni malik devam etmek ister ise dava  kaldığı yerden devam eder.  Nitekim dava açıldıktan sonra davacının dava konusunu devredebileceği  HMK’nın 125. Maddesinin 2. Fıkrasında ‘’ Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder. (Ek cümle:22/7/2020 7251/11 md.) Bu takdirde dava davacı aleyhine sonuçlanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.

DAVALI BAKIMINDAN DAVA KONUSUNUN EL DEĞİŞTİRMESİ 

Davanın açılmasından sonra, davalı taraf, dava konusunu üçüncü bir kişiye devrederse, davacı aşağıdaki yetkilerden birini kullanabilir:

  1. a) İsterse, devreden tarafla olan davasından vazgeçerek, dava konusunu devralmış olan kişiye karşı davaya devam eder. Bu takdirde dava davacı lehine sonuçlanırsa, dava konusunu devreden ve devralan yargılama giderlerinden müteselsilen sorumlu olur.
  2. b) İsterse, davasını devreden taraf hakkında tazminat davasına dönüştürür. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.

Konuya ilişkin yargıtay karaları şu şekildedir;

Yargıtay 5. HUKUK DAİRESİ’nin 2023/117 esas, 2023/6187 Karar  13.06.2023 tarihli kararı ‘’ Dosya kapsamına göre davacılardan …’un hissesini 19.11.2021 tarihinde Hacımer Tarım Gıda Hayvancılık Nakliyat Petrol Otomotiv Enerji Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited şirketine sattığı, şirketin vekâlet vermiş olduğu Avukat Yakup Demir’in müvekkili şirketin davacı olarak kaydının yapılmasına ilişkin dilekçesinin 23.06.2022 tarihinde, Bölge Adliye Mahkemesinin karar tarihinden önce havale edilerek dosya içerisine alınmış olduğu ve vekâletnamenin ise UYAP sisteminde dosya içerisinde olduğu, 6100 sayılı Kanun’un 125 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre, davanın açılmasından sonra, dava konusunun davacı tarafından devredilecek olması halinde, devralmış olan kişinin, görülmekte olan davada davacı yerine geçeceği ve davanın kaldığı yerden itibaren devam edeceği düzenlendiğinden, mahkemece davacı sıfatıyla yeni malik davaya dahil edilip sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinden bu husus bozmayı gerektirmiştir.’’şeklindedir.

T.C. Yargıtay 8. HUKUK DAİRESİ’nin  2018/14473 esas,  2020/5224 Karar, 21.09.2020 tarihli kararı  ‘’ Davalı vekilinin elatmanın önlenmesi, kâl taleplerine yönelik temyiz itirazlarına gelince; davacının dava açıldığı tarihte çekişmeli taşınmazın elbirliği maliklerinden olduğu ancak Mahkemece verilen karardan sonra, 19.01.2017 tarihinde taşınmazın el değiştirdiği ve dava dışı Yaşar Kemik’in malik olduğu ortadadır.

Hemen belirtmek gerekir ki; dava açıldıktan sonra da sınırlayıcı bir neden bulunmadığı takdirde dava konusu malın veya hakkın üçüncü kişilere devredilebilmesi tasarruf serbestisi kuralının bir gereği, hak sahibi veya malik olmanın da doğal bir sonucudur. Usul hukukumuzda da ayrık durumlar dışında dava konusu mal veya hakkın davanın devamı sırasında devredilebileceği kabul edilmiş, 6100 sayılı HMK’nin 125. maddesinde, dava konusunun taraflarca üçüncü kişiye devir ve temliki halinde yapılacak usulî işlemler düzenlenmiştir. 6100 sayılı HMK’nin 125/2. maddesi ” Davanın açılmasından sonra, dava konusu davacı tarafından devredilecek olursa, devralmış olan kişi, görülmekte olan davada davacı yerine geçer ve dava kaldığı yerden itibaren devam eder. ” şeklindedir.

Somut olayda; davacı dava konusu taşınmazı sattığından, elatmanın önlenmesi ve kâl davası yönünden davacının taraf sıfatı yani aktif husumet ehliyeti sona ermiştir. Bu durumda Mahkemece davanın yeni malike ihbarı gerekir.

O halde Mahkemece yapılacak iş, çekişmeli taşınmazın devredildiği gözetilerek, yeni malike davanın ihbarının sağlanması, malikin davayı takip edeceğini belirtmesi halinde, kaldığı yerden yargılamanın sürdürülmesi aksi takdirde sonucuna göre bir karar verilmesi olmalıdır.

Sonuç: Davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının (1) nolu bentte yazılı nedenlerle reddine; diğer temyiz itirazlarının (2) nolu bentte yazılı nedenlerle kabulüyle hükmün 6100 sayılı HMK’nin Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’un 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK’un 440/I maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde davalıya iadesine 21.09.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.’’ şeklindedir.

Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK BÜROSU’NDAKİ avukatlara danışabilirsiniz.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

MÜŞTEREK MÜLKİYETTE EL ATMANIN ÖNLENMESİ

  EL ATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com