TEBLİGAT KİME YAPILIR?

TEBLİGAT KİME YAPILIR?

İçerik Haritası

TEBLİGAT KİME YAPILIR?

 

Tebligat, bir işlem veya eylemden hukuksal olarak etkilenecek olan kimselere işlem veya eylem hakkında bilgi vermek amacıyla yapılan resmi bir işlemdir. Tebligat hukukta dava ve  cevap sürelerini başlatması(tefhim hariç) , duruşma günü davetiyesi vb. bilgilendirmeleri yapması açısında çok mühim bir işlemdir. Bu nedenle tebligatın usulüne uygun yapılması çok büyük bir önem arz eder. Bu yazımızda tebligatın kime yapılacağı ve tebligatı kabule yetkili kimselerden kısaca bahsedeceğiz.

Tebligat Kime Yapılır?

Kısaca bahsetmek gerekirse, tebligat kural olarak muhatabına yapılır. Muhatap gerçek kişilerde, davanın veya takibin tarafı olan bireylerdir. Tüzel kişilerde muhatap ise tüzel kişinin yetkili temsilcisidir.

 Vekille temsil olunan hallerde tebligat vekile yapılır ancak;

-isticvap yemin gibi kişiye bağlı işlemlerde bizzat asile,

-ilamlı takiplerde icra emri hem asile hem vekile,

Yapılması gerekmetedir.

-Ceza Muhakamesi Usulü Kanunu’nun kararlarının sanığa da tebliğ edilmesi gerekir.

Vekil birden çok ise bunlardan birine tebligat yapılması yeterlidir. Eğer tebligat birden fazla vekile yapılmış ise, bunlardan ilkine yapılan tebliğ tarihi asıl tebliğ tarihi sayılır.

Muhatap Adına Tebligatı Almaya Yetkili Kişiler

Muhatap Adına Tebligatı Alabilecek kişiler şu şartları taşımalıdır;

1- Muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin görünüşüne nazaran onsekiz yaşından aşağı olmaması gerekir.

2- bariz bir surette ehliyetsiz bulunmaması lazımdır.

3- Tebligat Kanunu’nun 39. Maddesindeki ‘’Bu kanun hükümlerine göre kendilerine tebliğ yapılması caiz olan kimselerin o davada hasım olarak alakaları varsa muhatap namına kendilerine tebliğ yapılamaz’’ hükmü gereğince muhatapla hasım olmaması gerekmektedir.

 

Aynı konutta oturanlara ve hizmetçilere tebligat

4-Kendisine tebliğ yapılacak şahıs adresinde bulunmazsa tebliğ kendisi ile aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır. Buradaki oturma süreklilik arz etmelidir. Ayrıca akraba olmasına gerek yok aynı konutta sürekli olarak oturma yeterlidir. Birlikte oturanlara tebliğ için ‘’adreste bulunmama’’ koşulunun gerçekleşmesi ve bunun nedenin de tebliğ belgesinde yazması gerekmektedir. Örneğin soyut olarak ‘’Adreste bulunmadı’’ açıklaması tebligatı usulsüz kılar.

 

Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat icrası

5-Belli bir yerde devamlı olarak meslek veya sanatını icra edenler, o yerde bulunmadıkları takdirde tebliğ aynı yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanatını evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmadığı takdirde aynı konutta oturan kişilere veya hizmetçilerinden birine yapılır.Bu  şekilde yapılan tebligatın geçerli olabilmesi için muhatabın o yerde geçici olarak bulunmadığının tebliğ evrakına yazılması gerekmektedir.

 

Otel, hastane, fabrika ve mektep gibi yerlerde tebligat

6-Tebliğ yapılacak şahıs otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, mektep, talebe yurdu gibi içine serbestçe girilemiyen veya arananın kolayca bulunması mümkün olmıyan bir yerde bulunuyorsa, tebliğin yapılmasını o yeri idare eden veya muhatabın bulunduğu kısmın amiri temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal buldurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa, tebliğ kendilerine yapılır.

Hükmi şahısların memur ve müstahdemlerine tebligat

7-– Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak kimseler her hangi bir sebeple mütat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları veya o sırada evrakı bizzat alamıyacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır.

 

Askeri şahıslara tebligat

8-Astsubaylar hariç olmak üzere erata yapılacak tebliğler, kıta kumandanı ve müessese amiri gibi en yakın üste yapılır. Yukarıki fıkrada yazılı olanların haricindeki askeri şahıslara birlik veya müessesede tebligat yapılması icabeden ahvalde, tebliğin yapılmasını nöbetçi amiri veya subayı temin eder. Bunlar tarafından muhatabın derhal bulundurulması veya tebliğin temini mümkün olmazsa tebliğ kendilerine yapılır

Sefer Halinde Tebligat

9-– Sefer halinde olan birlik veya müesseseye mensup askeri şahıslara tebligat, bağlı bulundukları Kara, Deniz veya Hava kuvvetleri kumandanlıkları vasıtasiyle yapılır.

 

Tebligat yapılırken asker için nöbetçi üst yada subay, aynı konutta oturanlar için o konutta oturan diğer kişiler ya da hizmetçilerinden biri, belli bir yerde meslek veya sanat icra edenlerde sürekli çalışan memur ya da müstahdemlerinden biri, içine serbetçe girilmeyen yerlerde kalan kişiler için yönetici, tüzel kişiler de memur yada müstahdem ;

kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka yere gittiğini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunanın adı ve soyadı tebliğ mazbatasına yazılarak altı beyan yapan tarafından imzalanır ve tebliğ memuru tebliğ evrakını bu kişilere verir. Bu kişiler tebliğ evrakını kabule mecburdurlar. Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin muvakkaten başka bir yere gittiğini belirten kimse, beyanını imzadan imtina ederse, tebliğ eden bu beyanı şerh ve imza eder. Bu durumda ve tebliğ evrakının kabulden çekinme halinde tebligat, 21 inci maddeye göre yapılır. (Değişik son cümle: 19/3/2003-4829/4 md.) Bu maddeye göre yapılacak tebligatlarda tebliğ, tebliğ evrakının 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yazılı kişilere verildiği tarihte veya ihbarname kapıya yapıştırılmışsa bu tarihten itibaren onbeş gün sonra yapılmış sayılır.

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya tebligatı almaya yetkili kimselerden hiçbirinin olmaması halinde tebligat  (Madde 21)

Kendisine tebligat yapılacak kimse veya yukarıdaki maddeler mucibince tebligat yapılabilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellüğden imtina ederse, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebliğ olunacak şahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yakın komşularından birine, varsa yönetici veya kapıcıya da bildirilir. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır.

Gösterilen adres muhatabın adres kayıt sistemindeki adresi olup, muhatap o adreste hiç oturmamış veya o adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi, tebliğ memuru tebliğ olunacak evrakı, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine veyahut zabıta amir veya memurlarına imza karşılığında teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binanın kapısına yapıştırır. İhbarnamenin kapıya yapıştırıldığı tarih, tebliğ tarihi sayılır. Muhtar, ihtiyar heyeti azaları, zabıta amir ve memurları yukarıdaki fıkralar uyarınca kendilerine teslim edilen evrakı kabule mecburdurlar.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com