ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA  FERAGAT

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA  FERAGAT

İçerik Haritası

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA  FERAGAT

Davadan feragat, ’davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Kural olarak her davadan feragat edilebilir anacak bu kuralın bazı istisnaları söz konusudur. Bu istisnalardan bir tanesi de ortaklığın giderilmesi davasıdır.

Davadan feragatin ne olduğunu   ’Davadan Feragat Nedir ?’’ isimli yazımızda detaylı olarak açıkladığımız için bu yazımızda sadece ortaklığın giderilmesi davasında davadan feragatin mümkün olup olmadığı Yargıtay kararları ile birlikte açıklanmaktadır.

Ortaklığın giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalar olduğundan  bu davada   davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle  Davacı davasından feragat etse dahi, davalılardan birinin davaya devam etmek istemesi halinde mahkemece davaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmesi gerekmektedir.

Konuya ilişkin Yargıtay Kararlı şu şekildedir;

T.C YARGITAY 7.Hukuk Dairesi’nin 2021/ 2672esas, 2021 / 1364 karar,30.09.2021 tarihli kararı 

‘’…Davacı asil …, hükümden sonra verdiği 18.01.2021 tarihli dilekçesiyle; “ Açtığım davadan feragat ediyorum, davanın reddine karar verilsin.” yönünde beyanda bulunarak davasından feragat etmiştir.Hükmü, davalılar … vekili ve … temyiz etmiştir.

İncelenen dosya kapsamına göre;

1- Asıl davaya ilişkin olarak; paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Davacı davasından feragat etse dahi, davalılardan birinin davaya devam etmek istemesi halinde mahkemece davaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmelidir. Bu nedenle davacının davadan feragat beyanına karşı hazır bulunan davalılardan diyecekleri sorulmalı, davaya devam etmeyi istemeleri halinde yargılamaya devam edilmelidir.

Somut olaya gelince; davacının 18.01.2021 tarihli dilekçesi ile davadan feragat ettiği anlaşıldığından mahkemece bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

2- Birleşen davaya ilişkin olarak; yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve dosya içeriğine göre, mahkeme kararı ve dayandığı gerekçeler usul ve yasaya uygun bulunduğundan yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle asıl davaya yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün asıl dava yönünden BOZULMASINA,… ’’şeklindedir.

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi’nin  2021/ 966 esas, 2021 / 3080 karar, 27.04.2021 tarihli kararı

’…Mahkemece; dava konusu taşınmazlar ile … plaka sayılı motosiklet ve bıçkı makinesi, planya makinası, hizar makinaları üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş, hükmün, … haricindeki davalılar tarafından temyizi üzerine Dairemizin 28.03.2019 tarihli 2016/5215 Esas – 2019/2880 Karar sayılı ilamı ile “Davacı 07.08.2015 havale tarihli dilekçe ile, 193 ada 440 parsel sayılı taşınmaza ilişkin davadan feragat ettiğini beyan etmiş ise de feragat beyanına karşı hazır bulunan davalılardan diyeceklerinin sorulmadığı; hükmün gerekçesinde söz konusu parsel açısından davadan feragat ettiği açıklanmış ise de buna dair hüküm kurulmadığı anlaşılmıştır. Bu durumda mahkemece; davacının davadan feragat beyanına karşı hazır bulunan davalılardan diyecekleri sorulmalı, davaya devam etmeyi istemeleri halinde 193 ada 440 parsel sayılı taşınmaz açısından da yargılamaya devam edilmeli, davalıların yargılamaya devam etmek istememeleri halinde feragat nedeni ile bu parsel açısından davanın reddine dair hüküm kurulmalıdır…’’şeklindedir.

T.C YARGITAY 14.Hukuk Dairesi’nin 2015/ 204 esas, 2015 / 10986 karar, 30.11.2015 tarihli kararı

‘’…Dava, ortaklığın giderilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kabulü ile dava konusu taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiştir.
Hükmü, davalılar temyiz etmişlerdir.
Davacı vekili dosyanın Yargıtay’a gönderilmesinden sonra vermiş olduğu 10.11.2015 tarihli dilekçe ile davadan feragat ettiğini bildirmiştir. Davacı tarafından verilen 30.09.2013 günlü ve 22446 yevmiye no’lu vekaletnamede vekilin davadan feragat yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Feragat, kati bir hükmün hukuki neticelerini doğurur. Hem davadan hem temyiz isteminden feragat edilmesi halinde öncelikle davadan feragat hususunun değerlendirilmesi gerekir.

Paydaşlığın (ortaklığın) giderilmesi davaları iki taraflı, taraflar için benzer sonuçlar doğuran davalardır. Bu davalarda davalı da davacı gibi aynı haklara sahiptir. Bu nedenle davacının paydaşlığın satış suretiyle giderilmesini istemesi davalıların aynen paylaşma istemesine engel teşkil etmez.

Davacı davasından feragat etse bile davalının davaya devam etmek istemesi halinde mahkemece davaya devam edilerek işin esası hakkında karar verilmelidir.

Bu nedenle davacının davadan feragat beyanına karşı hazır bulunan davalılardan diyecekleri sorulmalı, davaya devam etmeyi istemeleri halinde yargılamaya devam edilmelidir.Hal böyle olunca; davacı tarafın davadan feragatına karşı yukarıda yazılı olduğu şekilde işlem yapılarak sonucuna göre bir karar verilmesi için hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin feragatı hakkında bir karar verilmek üzere hükmün BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair hususların şimdilik incelenmesine yer olmadığına, peşin yatırılan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 30.11.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi…’’şeklindedir.

Davadan feragat önemli sonuçları olan bir işlem olması sebebiyle mutlaka avukata danışılarak bu konuyla ilgili işlem yapılmalıdır.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir.Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com