ORTAK ALANLARA MÜDEHALE

ORTAK ALANLARA MÜDEHALE

İçerik Haritası

ORTAK ALANLARA MÜDEHALE İLE İLGİLİ

YARGITAY KARARLARI

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre, bağımsız bölümler üzerinde kurulan mülkiyet hakkına kat mülkiyeti ve bu hakka sahip olanlara kat maliki, anagayrimenkulün bağımsız bölümleri dışında kalıp, korunma ve ortaklaşa kullanma veya faydalanmaya yarayan yerlerine ortak yerler, kat maliklerinin ortak malik sıfatiyle paydaşı bulundukları bu yerler üzerindeki faydalanma haklarına kullanma hakkı denir.(KMK 2)

Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.(KMK.3.md) Ortak yerlerin konusu sözleşme ile belirtilebilir. Aşağıda yazılı yerler ve şeyler bu Kanun gereğince her halde ortak yer sayılır.a) Temeller ve ana duvarlar, taşıyıcı sistemi oluşturan kiriş, kolon ve perde duvarlar ile taşıyıcı sistemin parçası diğer elemanlar,bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire veya odaları, genel çamaşırlık ve çamaşır kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve havagazı saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, b) Her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, havagazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler sıcak ve soğuk hava tesisleri, c)Çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. Yukarıda sayılanların dışında kalıp da, yine ortaklaşa kullanma, korunma veya faydalanma için zaruri olan diğer yerler ve şeyler de (Ortak yer) konusuna girer.(KMK.4md) Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, eklentiler ve ortak yerler de kendiliğinden devredilmiş, kayıtlanmış veya kiralanmış olur.(KMK.6.md) Kat malikleri anagayrimenkulün bütün ortak yerlerine, arsa payları oranında, ortak mülkiyet hükümlerine göre malik olurlar.    Kat malikleri ortak yerlerde kullanma hakkına sahiptirler.(KMK.16.md.) (T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi Esas No: 2021/7005 Karar No: 2021/9366 Karar Tarihi: 23.06.2021)

Mahkemece 2015/310 E. – 2015/963 K. sayılı kararda apartmanı bağımsız bölüm 1 ve 2 nolu taşınmazlarda yapılan projeye aykırılıkların eski hale iadesine karar verilmiş, eski hale iadesine takdiren 30 günlük süre verilmiş iş bu karar davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 2017/4266 E. – 2018/1940 K. sayılı kararı ile yerel mahkeme kararının hangi imalatların projeye aykırı olduğu, ne şekilde eski hale getirileceğinin belirtilmediği, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında birer birer açık ve şüphe uyandırmayacak şekilde gösterilmesi, iki tarafından leh ve aleyhine hükmedilen görev ve hakların açık ve anlaşılır biçimde yazılması gerektiği, projeye aykırı müdahalelerin ne şekilde eski hale getirileceğinin infazda tereddüt yaratmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerektiği gerekçesiyle karar bozulmuştur.(T.C. YARGITAY 20. Hukuk Dairesi Esas No: 2019/3371 Karar No: 2019/6679 Karar Tarihi: 18.11.2019)

Karar: Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalının kiralanan ile arka tarafındaki bağımsız bölüm arasındaki duvarı izinsiz olarak yıktığını ve iki ayrı malike ait iki ayrı bağımsız bölümü birleştirdiğini, ihtara rağmen bu akde aykırılığı gidermediğini belirterek akde aykırılık nedeniyle kiralananın tahliyesini istemiş, davalı ise maliklerin bilgi ve kontrolü doğrultusunda 2008 yılı Şubat ayında iki bağımsız bölüm arasındaki duvarı yıktırarak bağımsız bölümleri birleştirdiğini, birleştirme için tadilatın başlamasından evvel davacı ile görüşerek önerisi ve oluru doğrultusunda ve duvarın taşıyıcı olmadığı yolunda görüş aldıktan sonra mimar eliyle tadilatı başlattığını, davacının tadilattan haberdar olduğunu uzun süredir bu durumu bildiğini ve muvafakat ettiğini savunmuştur. Hükme esas alınan 01.07.2005 başlangıç tarihli ve 3 yıl süreli sözleşme ile kiralanan taşınmaz dükkan niteliğinde olup butik olarak kullanılmak üzere kiralanmıştır. Mahkemece yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporunda yıkılan duvarın iki bağımsız bölümü birbirinden ayıran ve Kat Mülkiyeti Kanununun 4/a maddesinde sayılan ortak duvar niteliğinde olduğu yıkılan duvarın projesinde üst katlarda devam etmediği, taşıyıcı özelliğe sahip olmadığı bildirilmiştir. Uyuşmazlık, duvarın yıkılmasının davacı tarafça bilinip bilinmediği, bu kullanıma zımnen rıza gösterilip gösterilmediği noktasındadır. Bu hususun maddi bir olaya ilişkin olması nedeniyle tanık dahil her türlü delille kanıtlanması mümkündür. Bu nedenle davalının gösterdiği tanıkların dinlenmesi, bu konudaki varsa davacının karşı delillerinin toplanması ve tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hüküm bu nedenle bozulmalıdır(T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi Esas No: 2013/4319 Karar No: 2013/6344 Karar Tarihi: 08.04.2013)

Davalının ortak yerlerden olan teresa diğer kat maliklerinin rıza ve muvafakatını almadan oda ilave etmesi 634 sayılı Kanunun 19. maddesi hükümlerine aykırıdır. (T.C. YARGITAY 5. Hukuk Dairesi Esas No: 1979/3600 Karar No: 1979/4460 Karar Tarihi: 21.05.1979)


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60 

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com