KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

İçerik Haritası

KİRA SÜRESİNİN SONA ERMESİ NEDENİYLE İLAMSIZ TAHLİYE

Kira sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle ilamsız tahliye yolunu tercih eden kiraya verenin elinde yazılı bir kira sözleşmesi olması gerekmektedir. Şayet elinde yazılı kira sözleşmesi yok ise o halde ilamsız takip yolu ile tahliye taahhüdü ile tahliye talep edemeyecektir.

Sözlü kira sözleşmelerinde tahliye taahhüdü ile tahliyesi kira sözleşmesi süresinin sona ermesi nedeniyle ilamsız takibi yapılamayacaktır. Kiracı kiralanının teslim edilmesinden sonraki bir tarihte, kira süresinin sonunda kiralananı boşaltacağı yönünde yazılı tahliye taahhüdü vermiş olmalıdır.

Kira sözleşmesi ile aynı gün verilen tahliye taahhüdü, kiracının o an zorda olması nedeni ile verildiğinden geçerli kabul edilmemektedir. Tahliye taahhüdünde tahliye tarihi açıkça belirli olması gerekmektedir. 8. HD 16/05/2018 E.2017/5598 K.2018/12782 “Ayrıca sözleşmenin özel şartlar 3.3.maddesi ile “Sözleşme uzatılamaz. Kiracı 30.10.2008 tarihinde gün geciktirmeksizin gayrimenkulü tahliye edeceğini ve teslim aldığı halde geri iade edeceğini beyan ve taahhüt eder ve bu konuda tahliye taahhüdü imzalamıştır. Her geciktiği gün için günlük 500 TL ödemeyi kabul ve taahhüt eder” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu haliyle söz konusu hüküm, kiralananın kira süresi sonunda tahliye edilmesini amaçlayan, tahliyeye zorlayan tahliye taahhütnamesi niteliğindedir.. Ne var ki yerleşik içtihatlar gereğince kira sözleşmesi ile verilen tahliye taahhüdü,kiracının müzayakası altında verilmiş olduğundan geçerli bir tahliye taahhüdü olarak kabuledilmemektedir. Bu durumda sözleşmede kararlaştırılan cezai şart geçersiz bir tahliye taahhüdünedayalı ve devamı niteliğinde olduğundan tahliye taahhüdü ile birlikte verilen cezai şartın geçerliolduğundan söz edilemez ve cezai şartın tahsiline karar verilemez. ”


Esas No: 2020/1175Karar No: 2020/2309Karar Tarihi: “09.03.2020Somut olayda; taraflar arasında 01.02.2005 tarihli ve 01.05.2012 tarihli kira sözleşmeleribulunduğu, davalı tarafından sözleşmelerdeki imzanın inkar edilmediği, 01/05/2012 başlangıç tarihlisözleşmenin 1. maddesinde sözleşmenin, taraflar arasında 01/02/2005 tarihinde yapılmış olan kirasözleşmesinin kira süresinin uzatılması, yeni dönem kira bedelinin belirlenmesi ve değişen şartlarauyarlanması amacıyla yapıldığının belirtildiği, 5. maddesinde “Kira süresi 01.05.2012 tarihindenbaşlayarak 3+2 yıl olarak kararlaştırılmış olup bu sürenin sonunda kiracı mecuru boşaltarak kirayaverene kayıtsız şartsız teslim edecektir.” şeklinde taahhüdün yer aldığı, davalının 01/02/2005 tarihlikira sözleşmesine göre bu tarihten itibaren kiralanan taşınmazda bulunduğu, söz konusu taahhüdün kirailişkisi devam ederken verilen tahliye taahhüdü olduğu ancak taahhüdün belli bir tarihi içermediğigörülmüştür. Tahliye taahhüdünde, tahliye tarihi belli (açık) bir şekilde yer almadığından Türk BorçlarKanununun 352. maddesinin aradığı anlamda bir tahliye taahhüdünün varlığından bahsedilemez. Ohalde, ilk derece mahkemesince belirtilen gerekçe ile davanın reddine ve Bölge Adliye Mahkemesincede istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisiisabetsizdir. Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 36. HukukDairesi’nin 18/10/2019 tarih ve 2018/487 E. – 2019/1823 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle,5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılıHMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca bozulmasına karar verilmiştir.”


Kiralayan kira süresinin sona ermesinden sonra sözleşmeyi yenilemek istemiyorsa bu sürenin bitmesinden itibarem ya da tahliye taahhüdündeki sürenin dolmasından itibaren BİR AY içinde icra dairesine başvurup kiracının tahliyesi için takip yapması gerekmektedir. TAHLİYE İSTEMİ İLE BİRLİKTE KİRA SÖZLEŞMESİNİ DE İCRA DAİRESİNE VERİLMESİ GEREKİR. YAZILI TAHLİYE TAAHHÜDÜNÜN MUTLAKA KİRA SÖZLEŞMESİNE EKLENMESİ GEREKMEKTEDİR. (bu konut ve çatılı işyerlerinde tahliye taahütnamesi varsa yazılı kira sözleşmesi olmasa da yazılı tahliye taahhüdünün takip talebine eklenmesi gerekli ve yeterlidir.”

SÜRELER 

Tahliye emrinde kiracıya taşınmazı boşaltması için 15 gün süre verilir. Şayet kiracı kirasözleşmesinin yenilendiğini ya da uzatıldığına dair bir itirazı varsa 7 gün içinde icra dairesine bildirmesi gerekmektedir.

TAKİBİN KESİNLEŞMESİ 
Kiracı tahliye emrine süresi içerisinde itiraz etmezse ya da eder de itiraz kaldırılırsa o halde takip kesinleşir. Kiracının tahliye emrini tebliğ aldığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde gerçekleştirdiği sözlü veya yazılı itirazı ile takip durur.

İİK Madde 274 – (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.07.1940 RG NO: 4558 KANUN NO: 3890/1) (YÜR. TAR.: 11.09.1940) (KOD 1)İtiraz etmek isteyen kiracı itirazını tahliye emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya şifahen icra dairesine bildirir.Bu suretle yapılan itiraz tahliye takibini durdurur.63, 64 ve 65 inci maddeler hükmü tahliye takiplerinde de cari

Şayet kiracı kira sözleşmesindeki veya tahliye taahhüdündeki imzayı inkar etmek istiyorsa bunu ayrıca ve açıkça belirtmesi gerekmektedir. Kiracı adi yazılı şekilde yapılmış kira sözleşmesindeki veya tahliye taahhüdündeki imzasını inkar etmemişse veya noterlikçe düzenlenmiş ya da onaylanmış ise kiralayan icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.

***İcra takibine dayanak oluşturan tahliye taahhüdü noterlikçe düzenlenmiş veya onaylanmış değil ise tahliye tahhüdündeki imza ve tahliye tarihine itiraz edilmesi durumunda icra mahkemesinden kiralananın tahliyesi istenemez.

Kiracı kira sözleşmesinin yenilendiğini veya uzatıldığını noterlikçe düzenlenmiş ya da onaylanmış yahut tarih imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat edemezse icra mahkemesi, kiracının itirazının kaldırılmasına karar verir. Kiralayan kiracının dayandığı adi senet altındaki imzayı inkar ederse icra mahkemesi imza incelemesi yapamaz. İtirazın kaldırılmasına karar verir. Bunun üzerine kiracı genel Mahkeme de karar verir. Kiralayanın kiracıya karşı sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açması gerekir.

Taahhütname tarihleri sonradan yazıldığını ileri sürerse taahhüdün geçersiz olduğunu ileri sürmesi alacaklının noterlikçe re sen düzenlenmiş ve tarih imzası onaylanmış ya da ikrar olunmuş bir belgeye dayanmadıkça icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini isteyemez. Uyuşmazlık yargılama gerektirdiğinden genel yetkili mahkemeden istenilmesi gerekir.

Süresi içerisinde itiraz olunmaz veya itiraz kaldırılırsa kiralanan taşınmaz sürenin bitiminden sonra zorla tahliye edilir ve kiralayana teslim olunur. Ancak bunun için tahliye emrinin tebliğinden itibaren on beş günlük sürenin geçmesi gerekir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com