TURİZM KONUTU

TURİZM KONUTU

İçerik Haritası

TURİZM AMAÇLI KONUT KİRAYA VERME

BODRUM KİRA AVUKATI

Yeni yılın beklenen yasasının 01.01.2024 itibari ile yürürlüğe girdiğini bildirmek isteriz.Bu yasa ile Bodrum başta olmak üzere turizm yerlerinde kısa süreli konut kiralayanların karşı karşıya kalacağı bu yasa ile kiralamalarda yeni bir dönem başlıyor.

Cezai ve İdari yaptırımların oldukça can sıkıcı olduğu bu yasaya bir göz atalım .

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 KISA SÜRELİ  KONUT KİRAYA VERENLER NE YAPACAK?

 • Konutların turizm amaçlı kiralanabilmesi için, turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunludur. Bakanlıkça belirlenen plaket turizm amaçlı kiraya verilen konutun kapısına asılması zorunludur. İzin belgesine bağımsız bölümün bulunduğu binanın tüm kat maliklerinden yazılı onay gerekir.

 • KONUT site yönetiminin bulunduğu bir site içerisinde ise maliklerin tamamının onayı gerekir.

 • İzin belgesini alma yükümlülüğü kiraya verene aittir.
 • İzin belgesi sahibinden kiralanan konutun kullanıcılar tarafından kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verilmesi veya kendi adına mesken olarak  kullanmak amacıyla kiralanan konutun kiracısı tarafından kendi nam ve hesabına turizm amaçlı olarak üçüncü kişilere kiraya vermesi yasaktır. Ancak kullanıcı tüzel kişilerin turizm amaçlı kiraladıkları konutu, kendi personeline kullandırması bu fıkra kapsamı dışındadır.
 • Turizm amaçlı kiralama izin belgesi verilen konutlar hakkında 26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu hükümleri uygulanır. Bildirim yükümlülüğü konusunda izin belgesi sahibi sorumludur.
 • İzin belgesi sahibi ile kullanıcı arasında yapılan sözleşme, sözleşmede belirtilen sürenin sonunda sona erer.

İZİN BELGESİ HANGİ DURUMLARDA İPTAL EDİLİR?

 •  İzin belgesi sahibinin izin belgesinin iptalini talep etmesi.
 •  Turizm amaçlı kiralama faaliyetine son verildiğinin tespit edilmesi.
 • 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının
 • (b) bendinin uygulanmasını takiben verilecek otuz günlük sürede izin belgesinin devri için turizm amaçlı kiralama yapılan konutun yeni kiraya vereni tarafından başvuru yapılmaması
 • İzin belgesi sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi.
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, kamu düzeni, kamu güvenliği ve genel ahlaka aykırı olarak kullanıldığının yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından bildirilmesi.
 • 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (ğ) bendinin uygulanmasına rağmen aykırılıkların giderilmediğinin tespit edilmesi.

Daha önce turizm amaçlı kiralama YAPANLAR NE YAPACAK?

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte turizm amaçlı kiralama faaliyetinde bulunanlar ne yapmalıdır?  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurmak zorundalar. Bu yükümlülüğe uymayanlar hakkında, 4 üncü madde hükümleri uygulanır. İzin belgesi düzenlenmesi işlemleri, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde biter. Başvurusu kabul edilmeyenler faaliyette bulunamaz ancak bu konutların kullanıcılarının hakları sözleşme süresi sonuna kadar devam eder.

İDARİ YAPTIRIMLAR

İzinsiz kiralama faaliyetinin tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar:

 • İzinsiz kiralama faaliyetinin tespit edilmesi halinde uygulanacak idari yaptırımlar aşağıda belirlenmiştir: a) İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için on beş gün süre verilir.

 • Verilen on beş günlük süre sonunda izin belgesi alınmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetine devam edenlere beş yüz bin Türk lirası idari para cezası  verir  ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için bir kez daha on beş gün süre verir.
 • İzin belgesi sahibinden kiraladığı turizm amaçlı konutu kendi nam ve hesabına üçüncü kişilere kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Kendi adına mesken olarak kullanmak amacıyla kiraladığı konutu kendi nam ve hesabına turizm amaçlı kiraya verenler hakkında her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • İzin belgesi olmayan konutların turizm amaçlı kiralanmasına aracılık edenler hakkında, her bir sözleşme için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.
 • Bu fıkra kapsamına giren faaliyetlerin elektronik ticaretine ve tanıtımına imkân sağlayan ve Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen yirmi dört saat içinde içeriği çıkarmayan, 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan aracı hizmet sağlayıcıları hakkında, her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İhlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğin çıkarılmasına ve/veya erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderilir. Ayrıca, bu karara uyulmaması halinde aracı hizmet sağlayıcılar hakkında her bir konut için yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. İçeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararına karşı sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Sulh ceza hâkimliğince verilen karara karşı 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir.

(a) ve (b) bentleri hükümlerinin uygulanmasına rağmen, izin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralama faaliyetlerine devam edenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

Her defasında yüz günden fazla süreli kira sözleşmesi yapmasına rağmen, ilk sözleşme tarihinden itibaren bir yıl içerisinde aynı konutu dört defadan fazla kiraya verenler hakkında, bir milyon Türk lirası idari para cezası uygulanır.

İzin belgesi sahipleri uygulanacak idari yaptırımlar:

 • Bakanlıkça istenilen bilgi ve belgelerin otuz gün içerisinde gönderilmemesi,
  eksik gönderilmesi,
  yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi
  ( elli bin Türk lirası idari para)
 • Kiraya verenin miras dışında bir hukuki işlemle değişmesi
  ve bu değişikliğin tapu siciline tescil tarihinden itibaren otuz gün içerisinde bildirilmemesi
  durumunda
  (elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır)
 • 11/7/2019 tarihli ve 7183 sayılı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun kapsamında turizm payının ödenmesine ilişkin belgenin Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ibraz edilmemesi
  veya yapılacak denetimlerde bu belgenin sunulmaması halinde
  (elli bin Türk lirası idari para cezası uygulanır)
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun konum, nitelik ve
  fiziksel özelliklerine ilişkin yazı, reklam, afiş, broşür, sosyal medya, web sayfası
  ve benzeri araçlarla kullanıcıya yanıltıcı şekilde tanıtılması veya taahhüt edilen koşulların
  sağlanmaması veya turizm amaçlı kiralama yapılan konutun sözleşmede belirtilen
  süreden daha kısa süreyle kullanıcıya tahsis edilmesi hallerinde
  (yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır)
 • Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun, sözleşmeye uygun olarak kullanıcıya teslim edilmemesi halinde
  (yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır.)
 • (d) bendinin uygulanmasını takiben verilen on beş günlük süre içinde alınan ödemenin iadesinin yapılmaması durumunda
  (iki yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. )
 • Bakanlıkça düzenlenen plaketin turizm amaçlı kiralama yapılan konutların girişine asılmaması halinde
  (yüz bin Türk lirası idari para cezası)
  ve asılması için on beş gün süre tanınır.
 • (f) bendinin uygulanmasına rağmen plaketin on beş gün içerisinde turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılmaması durumunda,
  ( beş yüz bin Türk lirası idari para) cezası uygulanır.
 • Yapılan denetimde, konutun izin belgesi verilmesine esas nitelikleri taşımadığının tespit edilmesi durumunda
  (yüz bin Türk lirası idari para cezası uygulanır)
  ve aykırılıkların giderilmesi için on beş gün süre verilir.
 • (e) bendi hariç olmak üzere birinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlar
  konutun bulunduğu mahallin en büyük mülki idare amiri, birinci fıkranın
  (e) bendi ve ikinci fıkrada belirtilen idari yaptırımlar ise Bakanlık tarafından tayin edilir ve uygulanır.

Kanun No. 7464 Kabul Tarihi: 25/10/2023 RGT: 02.11.2023 RG NO: 32357


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve Yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com