KADASTRO İŞLEMLERİ

KADASTRO İŞLEMLERİ

İçerik Haritası

altgörsel

KADASTRO İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞİR?

Kadastro bölgesindeki belediye sınırları içerisinde bulunan her mahalle ve bu sınırların dışında kalan köyler ayrı çalışmalara tabi tutulmaktadır.

Herhangi bir köy veya mahallede kadastro çalışması yapılıp yapılmadığı veya o yılın iş programında olup olmadığı, ilgili Kadastro Müdürlüğünden veya Tapu Kadastro Müdürlüğünden ya da Tapu ve Kadastro Genel müdürlüğünden öğrenilebilmektedir.

Yıllık iş programında belirtilen köy ve mahallelerde hangi tarihte kadastro yapılacağı en az 15 gün önceden Kadastro Müdürü tarafından, çalışma yapılacak köy veya mücavirindeki köy veya mahallelerde ve bölge merkezinde, alışılmış vasıtalarla ilan edilir.

Bu ilanlardan sonra kadastro teknisyeni çalışma alanına gönderilir ve komşu mahalle veya köyün bilgi veya belgelerinden istifade edilir. Bu sınırlar mahalle, belediye, köy idari sınırları içerisinde sayılmaz.

Çalışma alanı sınırı içindeki taşınmaz malların, ada ve mevki esasına göre sınırlandırma ve tespiti yapılır. Kadastrosuna başlanacak olan ada ve mevki çalışmalara başlanılmadan önce 7 gün önceden Kadastro Teknisyenlerince çalışma yapılan köy ve mahalleden ilan ettirilir ve bu ilanın bitimini takiben sınırlandırma ve tespit çalışmaları yapılır.

Kadastro Tutanakları Nasıl Düzenlenir?

Kadastro teknisyenlerinde taşınmaz mallar gidilir görülür, mal sahipleri ile ilgililerin huzurunda varsa harita, tapu ve vergi kayıtları ile diğer belgeler, muhtar ve bilirkişilerin bilgileri alınarak incelenir ve zemine uygulanır. Muhtar ve bilirkişilerin beyan ve ifadelerinden edindikleri bilgilere göre, Kadastro Teknisyenlerince taşınmaz malların sınırlandırma ve tespitleri yapılarak kadastro tutanakları düzenlenir.

                         Kadastro Harçları Nasıl Belirlenir ?                 

Son beyan dönemine ait olan emlak vergisi beyan değeri üzerinden be ilgililerin sınırlandırma ve tespit sırasında hazır bulunup bulunmadığına göre değişik oranlarda hesaplanır.

Kadastro İşlemlerinde ilan nasıl yapılır ?

Gerçek ve tüzel kişilerin bilgilendirilmesine sunulması için, yaşanılabilecek hak kayıplarının önüne geçilmesi için çalışma alanında sınırlandır ve tespitler tamamlandıktan sonra Kadastro Müdürlüğünce askı ilan cetveli formatında ” Bilgilendirme Listeleri” düzenlenmektedir. Bu listeler pafta örnekleri birlikte 15 gün süre ile kadastro müdürlüğünde, taşınmaz malların bulunduğu köy ve mahalle muhtarının çalışma yerinde ve ayrıca belediye teşkilatı varsa belediye başkanının göstereceği yerde ” Bilgilendirme ilanı” adı altında ilan edilir. Kısmi olarak askı ilanına alınacak taşınmazlar için bilgilendirme yapılamaz.

Kadastro İşlemlerine İtiraz Usulü nasıldır?

Kadastro tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren kadastro ekibinin çalışma alanındaki işlerinin bittiği tarihe kadar, uygulanan belgenin geçerliliği hakkında yapılan belgeye dayalı itirazlar kadastro komisyonunca incelenmektedir. Bu tarihten sonra itirazı olanların 30 günlük askı ilan süresinde Kadastro Mahkemesinde dava yoluna başvurmaları gerekir.

İtiraz usulü Kadastro Müdürlüğüne veya çalışma alanındaki Kadastro Teknisyenliği varsa oraya çalışma alanında ölçülmeyen taşınmaz mal kalmayıncaya kadar yapılabilmektedir. Herhangi bir belgeye dayanmayan itirazlar müdürlükçe komisyona intikal ettirilmemektedir. İlgiliye yazılı bildirim yapılır. Belgeye dayalı yapılan itirazların sonucu ise askı ilan cetvellerinde gösterilmekte be taraflara ayrıca tebligat yapılmamaktadır.

Kadastro İşlemlerine Karşı Dava Yolu

Kadastro çalışmaları tamamlandıktan sonra, sınırlandırma ve tesbiti yapılmış olan taşınmaz malların kadastro sonuçları, askı ilan cetvelleri düzenlenmek sureti ile 30 gün müddetle Kadastro Müdürlüğünde, taşınmaz malların bulunduğu köy veya mahalle muhtarlarının çalışma yerinde ve ayrıca, belediye teşkilatı varsa belediye başkanının göstereceği yerde ilan edilmektedir. Bu ilan şahsen tebliğ hükmende olmaktadır. İtirazı olanların bu sürede Kadastro Mahkemelerinde dava açması gerekmekte.

Kadastro Mahkemesinde Dava Açılmazsa Ne Olur?

Askı ilan süresinde dava açılmayan parsellerin tespitleri kesinleşir. Kesinleşen tespitler Tapuya tescil edilir. Tespitler kesinleştiği için artık idari yollarla resen bir iptal, değişiklik veya düzeltme yapılamaz.

Askı ilan süresi içerisinde dava açılamamışsa, hakkı olduğunu iddia edenler artık parselin tespitinin kesinleştiği tarihten itibaren 10 yıl içinde hukuk mahkemelerinde genel hükümlere göre dava açmaları gerekir. Bu 10 Yıl, hak düşürücü süredir. Bu süreden sonra kadastrodan önceki sebeplere dayanılarak sınırlandırma ve tespitlere karşı itirazda bulunulamaz ve dava açılamaz.

Kadastro Mahkemesinde Davalı- Davacı 

3402 Sayılı Kadastro Kanunu 11. Maddesinde askı ilanı süresinde açılacak davalarda, davacı kadastro sonucuna itiraz eden gerçek kişilerle kamu ve özel tüzel kişilerdir. Dava ise tespit tutanağı ile adına tespit yapılan kişilerle kamu ve özel tüzel kişilerdir.

3402 Sayılı Kadastro Kanunun 10. Maddesi uyarınca kadastro komisyonlarınca tutanaklara ait davalarda, davacı tespite itiraz dilekçesi verenlerdir. Davalı ise tutanağın edinme sebebi bölümünde yer alan hak iddiasında bulunduğu yazılı olan kişilerdir.

3402 Sayılı Kadastro Kanunun 27. Maddesinde mahalli hukuk mahkemelerinde aktarılan davalarda, davacı ve davalılar aktarılan davanın tarafları ile dava konusu taşınmaza ait kadastro tutanağında hak sahibi olduğu söz edilen kişilerdir.

Kadastro Mahkemesinde Açılan Davalar 

Genel olarak kadastro ekibinin yaptığı kadastro tespiti işlemine karşı yasal sürede Kadastro Mahkemesinde açılan davalara ” Tespiti İtiraz” veya “Kadastro tespitine itiraz” davaları denilmektedir. Kadastro hakimi, itirazlı parsellere ilişkin olarak tespit tarihini esas alarak uyuşmazlığı çözmek ve sicil oluşturmakla yükümlüdür. Kadastro yasası 25. Maddesi gereğince Kadastro Mahkemesi konu olarak taşınmaz mal mülkiyetine ilişkin davalara baktığı gibi uyuşmazlıkla ilgili olarak istek üzerine veraset belgesi de verilebilir. Bunun yanında velisi ve vasisi bulunmayan küçük ve kısıtlılara  kayyım da tayin eder, adli yardım taleplerini kabul edebilir. İhtiyati tedbir kararı verebilir.

Ancak Kadastro tutanağının düzenlenmesinden sonra doğan hak ve istekleri ile yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren isteklerin incelenmesini yapamaz. Örneğin; meranın aidiyetine, geçit hakkına , ecrimisile, tenkise vergi kaydının iptaline ilişkin davalar ile yol gibi hakkında tespit tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkında tespit tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkındaki davalar Kadastro Mahkemesinde görülmez.

Yasa gereği tutanak düzenlenmeyen yol, dere yatağı gibi tespit dışı bırakılmış yerler hakkında genel mahkemeler görevlidir. Ayrıca muhdesatın kal’i , ön alım , meranın aidiyeti gibi yenilik doğrucu haklara ilişkin davalar da Kadastro Mahkemesini ilgilendirmez. Çap kaydının iptali, tahsis belgesinin iptali gibi konulara ise idari yargı bakmaktadır.

Tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlara ilişlin davalarda tutanaklar kesinleştikten sonra açılan davalara ve tespitten sonraki hukuksal nedenlere dayalı olarak açılan davalarda KADASTRO MAHKEMESİ görev dışı kalmaktadır.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Derin Özşeker ‘e ve  Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

 

 

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com