İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN BORÇLUSU KİMDİR?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN BORÇLUSU KİMDİR?

İçerik Haritası

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN BORÇLUSU KİMDİR?

İşsizlik ödeneği , bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları sebebiyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak tanımlamaktadır.

İşsizlik ödeneği için için sigortalı işsizin  işten ayrılma bildirgesiyle birlikte hizmet akdinin feshedildiği tarihi izleyen günden itibaren otuz gün içinde kuruma doğrudan başvurması gerekir.

İşsizlik ödeneği, ‘’İşsizlik Ödeneği Nedir ‘’ isimli yazımızda detaylı olarak anlatıldığından bu yazımızda işsizlik ödeneğinin koşullarının bulunması halinde işsizlik  ödeneğinin  borçlusunun İŞVEREN DEĞİL, İŞ VE İŞÇİ BULMA KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OLDUĞUNA ilişkin Yargıtay kararına yer verilmiştir.

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi’nin 2017/23513 esas, 2019/15905 karar, 11.09.2019 tarihli kararı ‘’…Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece, davacının 31/07/2014 tarihinde askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrıldığı, 14/08/2014-11/02/2015 tarihleri arasında askerlik hizmetini yerine getirdiği ancak davalı işverenin işten çıkış

bildirgesine 03 istifa kodunu yazdığı, ancak davacının istifa ettiğine dair herhangi bir delil sunulmadığı, askerlik şubesi kayıtlarının davacının askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrıldığı iddiasını doğruladığı anlaşıldığından davacının kıdem tazminatına hak kazandığı, askerlik hizmeti nedeni ile işten ayrılan davacının işten ayrılış bildirgesinde 12 kodunun kullanılması gerekirken 03 kodunun kullanılması ile fesih nedeni kurumca istifa olarak kabul edildiğinden işsizlik ödeneğinden davalıların kusuru ile yararlanamayan davacının kıdem durumuna göre hesaplanan işsizlik ödeneği tazminatına hak kazandığı belirtilerek bu taleplerin kabulüne, ihbar tazminatı talebinin de reddine karar verilmiştir.

Temyiz:  Kararı davalılardan … vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacının işsizlik ödeneğini davalı işverenden talep edip edemeyeceği konusunda taraflar arasında

Uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta davacı, davalı yanca usulüne göre işten çıkış bildirimi yapılmadığından, 4447 sayılı Yasanın 50. ve izleyen hükümleri gereği işsizlik ödeneği alamadığını, böylece mağdur edilmiş olduğunu ileri sürerek işsizlik ödeneği alacağı talep etmiştir.

İşsizlik sigortası 4447 sayılı Kanun’un 46 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İşsizlik sigortası Kanun’un aradığı koşulları taşıyıp işsiz kalan işçileri kısmen de olsa işsizlik riskine karşı korumak amacıyla getirilmiştir. Kanun bu sigortayı, “bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları sebebiyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak tanımlamaktadır.

Kanun’un 46. maddesine göre, “İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü görevli, yetkili ve sorumludur. Bu amaçla, İş ve İşçi Bulma Kurumu bünyesinde; İşsizlik Sigortası Fonuna aktarılan işçi, işveren ve devlet katkılarının Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde değerlendirilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, primlerin kişi bazında kaydını tutmak, işsizlik ödeneği ödenmesine ilişkin her türlü işlemleri yapmak, sigorta primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna yatırılmasını sağlamak, işsizlere yönelik mesleki eğitim tedbirleri ile ilgili işlemleri yapmak ve bu Kanun’un uygulanması ile ilgili olarak Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere İşsizlik Sigortası Daire Başkanlığı kurulmuştur.”

Yine Kanun’un 48. maddesi uyarınca, “Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde, Kurumca işsizlik ödeneği ödenir”.

Görüldüğü gibi işsizlik ödeneğinin koşullarının bulunması halinde borçlusu İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü olup işveren değildir. Bu itibarla davacının işsizlik ödeneği talebinin husumet yönünden reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, 11.09.2019 gününde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)’’ şeklindedir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla İli Bodrum İlçesinde  Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Hukuk Büromuzda Av. Derin Özşeker ve Av. Sevin Özşeker Karabudak olmak üzere iki avukat tarafından dosyalar takip edilmektedir. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmeye çalışmakta ve müvekkillerin hukuki sorunlarını memnun kalabilecekleri en iyi şekilde sonuçlandırmak üzere çalışma sürdürmeye özen göstermekteyiz. Dinamik bir bakış açısı ve sürekli eğitimler ile kendimizi yenilemeye yönelik yaptığımız çalışmalar neticesinde hukuk büromuz ;Gayrimenkul Hukuku, Kira Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku, İş Hukuku, İcra iflas Hukuku, Aile Hukuku ,Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Sigorta Hukuku ve diğer pek çok alanda avukatlık ve danışmanlık hizmetleri  sunmaktayız.

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com