İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

İHALENİN FESHİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARI

İçerik Haritası

Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ofisimiz bu yazısında  ihalenin feshine ilişkin Yargıtay kararı sunmuştur. Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2021/5729 esas, 2021/6799 karar,  22-06-2021 tarihli kararı  ”Karar: Şikayetçinin icra mahkemesine başvurusunda, İİK’nun 133. maddesine göre yapılan 24.08.2020 tarihli ihalelerin feshini talep ettiği, ilk derece mahkemesince, istemin reddine ve şikayetçi aleyhine ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedildiği, şikayetçinin istinaf yoluna başvurması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince, şikayete konu taşınmazların covid-19 salgını nedeniyle satışının düşmesinden sonra İİK’nun 133. maddesi prosedürünün uygulanamayacağı gerekçesiyle istinaf talebinin kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve ihalelerin feshine karar verildiği, … bu karara karşı temyiz yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır.

İİK’nun 133/1 maddesinde; “Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse, ihale kararı icra memuru tarafından kaldırılarak teminat akçesi alıcının ikinci fıkra gereğince mesul bulunduğu meblağa mahsup edilmek üzere alıkonulur. Kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimsenin ileri sürdüğü pey, 129 uncu maddenin aradığı şartlara uygun bulunması ve bu kimsenin adresinin de malum olması halinde bir muhtıra tebliğ edilerek arzettiği bedelle taşınmaz kendisine teklif edilir ve üç gün zarfında almaya razı olursa ona ihale olunur. Razı olmaz veya cevapsız bırakılırsa veya bulunmazsa taşınmaz icra dairesince hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada, teklifin, 129 uncu maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale olunur.” düzenlemesi yer almaktadır.

Satış dosyasının incelenmesinde; ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle 20.01.2020 tarihinde yapılan iki ihalede katılımcı … E.’ın en yüksek pey sürerek taşınmazları satın aldığı, ihale bedellerinin yatırılmaması nedeniyle 2. en yüksek pey sürenlere muhtıra tebliğ edildiği, kabul edilmemesi üzerine 15.02.2020 tarihli satış kararıyla İİK’nın 133. maddesine göre tamamlayıcı ihale yapılmasına karar verildiği sonrasında satış gününün, COVİD-19 salgını sebebiyle 26/03/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 Sayılı Kanun’un Geçici 1/3. Hükmünde düzenlenen durma süresi içinde kalması nedeniyle müdürlükçe 20.06.2020 tarihli satış kararı ile yeni satış günü belirlenerek İİK’nun 133. maddesi uyarınca satışın yapılmasına, ilgililere satış ilanının tebliği zorunlu olmadığından tebliğ yapılmasına yer olmadığına karar verildiği anlaşılmaktadır.
Şikayete konu ihaleler İİK’nun 129. maddesine göre yapılan satışlardan sonra ihale bedelinin yatırılmaması üzerine gerekli prosedür izlenerek İİK’nın 133. maddesine göre yapılan tamamlayıcı ihaleler olup icra müdürlüğünün ihaleye ilişkin … ve işlemlerinde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı görülmekle Bölge Adliye Mahkemesinin gerekçesi yerinde görülmemiştir.

O halde Bölge Adliye Mahkemesince, diğer ihalenin feshi sebepleri incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken İİK’nın 133. maddesinin uygulanmasının hatalı olduğundan bahisle yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.” şeklindedir.


Daha fazla bilgi için Bodrum ilçesinde faaliyet gösteren ÖZŞEKER HUKUK Bürosu’nu arayabilirsiniz.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Web Sitesi içerisinde paylaştığımız genel hukuki bilgiler ve yargıtay kararlarının kullanılması halinde oluşabilecek mağduriyetlerden tarafımız hiçbir sorumluluk almamaktadır.  Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde   cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Yazıların kullanılmasından kaynaklı mağduriyetten tarafımız sorumluluk almamaktadır. Hukuk büromuz Bodrum’da görev yapmaktadır. Genellikle Bodrum’daki uyuşmazlıklarla ilgili davalara bakılmaktadır. Bodrum Avukatları olarak Muğla Barosuna bağlı avukatlarız. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60

 

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com