KADASTRO MAHKEMESİ

KADASTRO MAHKEMESİ

İçerik Haritası

 

KADASTRO MAHKEMESİ

Kadastro Kanunu 26. Madde

Kadastro Mahkemesi;
A) 10 uncu maddeye göre kadastro komisyonu tarafından gönderilen tutanaklara ait davaları,
B) 11 inci maddede belirtilen askı ilanı içinde açılan davaları,
C) Mahalli hukuk mahkemelerinden 27 nci madde uyarınca Kadastro Mahkemesine devredilen dava ve dosyaları,
D) Kadastro Mahkemelerine dava açıldıktan sonra, tesbitten önceki haklara dayanarak, asli müdahil olarak katılanların iddialarına dair uyuşmazlıkları,
inceler ve karara bağlar.

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 03.03.2005 RG NO: 25744 KANUN NO: 5304/7) (KOD 1)
Kadastro mahkemelerinde görülen davalarda, 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yoliyle Halli Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.
Kadastro mahkemesinde görülmekte olan bir dava konusu taşınmaz mal, 40 ıncı madde uyarınca başkasına devredildiği takdirde, davaya devralan devam eder.
Kadastro mahkemesinin yetkisi her taşınmaz mal hakkında kadastro tutanağının düzenlendiği günde başlar. Bu yetkiyi bölgenin idari
sınırları belli eder. Yeni ilçe kurulup, teşkilatlanarak faaliyete geçmesi hali hariç, idari kuruluşta yapılan değişiklik sebebiyle daha sonra başka bir bölgeye bağlanan taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlıklar, kadastroya başlama gününde yetkili olan kadastro mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Kadastro Mahkemesinde açılan davalar genellikle kadastro işlemlerine karşı açılan ” Tespite İtiraz” veya “Kadastro tespitine itiraz” davalarıdır. Hakim itiraz edilen parsele veya parsellere ilişkin olarak tespit tarihini esas alarak uyuşmazlığı çözmesi gerekmektedir. Ayrıca sicil oluşturur.

Kadastro Mahkemesi bunun yanında

Kadastro Kanunu madde 25

Kadastro mahkemesi; taşınmaz mal mülkiyetine ve sınırlı ayni haklara, tapuya tescil veya şerh edilecek veyahut beyanlar
hanesinde gösterilecek sair haklara, sınır ve ölçü uyuşmazlıklarına, kadastroya ve tapu sicilini ilgilendiren benzeri davalara ve özel kanunlarca kendisine verilen işlere bakar; Kadastroya veya kadastro ile ilgili verasete ait uyuşmazlıkları çözümleyebileceği gibi, istek üzerine veraset belgesi de verebilir.
Kadastro mahkemesi, yalnız kadastro işlerine münhasır olmak üzere;
A) Velisi veya vasisi bulunmayan küçüklere ve kısıtlılara kayyım tayin eder. Bunların menfaatlerini korumak amacıyla Türk Medeni Kanununun hakimin iznini şart kıldığı hallerde bu izni verir.
B) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 465 ve bunu takip eden maddeleri gereğince adli yardım taleplerini inceleyerek kabul edebilir.
C) Tutanağı düzenlenen taşınmaz mallara ait ihtiyati tedbir kararı verebilir. Bu kararı hemen o yerin kadastro ve tapu sicil müdürlüklerine bildirir. Tedbir kararı alan taraf karar gününden itibaren usulün öngördüğü süre içinde kadastro mahkemesinde dava açmadığı takdirde tedbir kendiliğinden hükümsüz kalır.
Bu Kanunun 26 ve 40 ıncı madde hükümleri saklı kalmak üzere, kadastro tutanağının düzenlenmesi gününden ve tutanak sonradan tamamlanmış ve düzeltilmiş ise, o günden sonra doğan haklara dair istekler, taksim şuyuun giderilmesi veya muhdesata bağlı olarak taşınmaz malı iktisap, muhdesatın yıkılıp kaldırılması ve benzeri nitelikte olan ve mahkemeden yenilik doğurucu hüküm almayı gerektiren dava ile ilgili isteklerin incelenmesi, kadastro mahkemesinin görevi dışındadır.

Bu maddeye göre talep üzerine veraset belgesi verebilmekte, adli yardım taleplerine ilişkin inceleme yapabilmekte ve ihtiyadi tedbire dahi karar verebilmektedir.

Kadastro düzenlenmesinden sonra doğan haklar ve isteklerle ilgili olarak inceleme yapamamaktadır. Ecrimisil, tenkis vergi kaydının iptali gibi davalar ile hakkında tespit tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlar hakkındaki davalar Kadastro Mahkemesinde görülmez.

Tutanağı düzenlenmeyen taşınmazlara ilişkin olarak davalarda tutanak kesinleştikten sonra açılan davalara ve tespitten sonraki hukuksal nedenlere dayalı olarak açılan davalara bakmak Kadastro Mahkemesi görevi dışında olup genel Mahkemeler görevlidir.

YETKİ

Taşınmaz malın bulunduğu yer itibari ile bakar.

YARGILAMA USULÜ

Madde 28 – Kadastro hakimi, askı süresi içinde açılacak davalar ve kadastro müdürü tarafından mahkemeye tevdi olunacak taşınmaz mallara ait kadastro tutanakları ve mahalli hukuk mahkemelerinden devredilen işler hakkında dava dosyası açar. İlgililerin başvurusunu beklemeksizin kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesine etkili olabilecek kayıt ve diğer bilgileri ilgili dairelerden getirtir. Hakim, duruşma gününü taraflara Tebligat Kanunu hükümlerine göre re’sen tebliğ eder.

Davacı gerçek ve tüzelkişiler, dava sebep ve delillerini dilekçelerinde bildirmek zorundadır. Dilekçede bu husus bildirilmemiş ise, hakim gönderilecek davetiye ile dava sebep ve delillerini bildirmesini davacıya tebliğ eder. Davacı, ilk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmez ise, hakim, davanın açılmamış sayılmasına ve tespit gibi tescile karar verir. Bu hüküm davetiyede açıkça belirtilir. 30 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü saklıdır.

Davacı, tespit sırasında yaptığı itiraz sebep ve delilleri ile bağlı değildir.

Davanın açılmamış sayılması halinde davacının hak düşürücü süre içerisinde mahalli hukuk mahkemelerinde yeniden dava açma hakkı saklıdır.

 • Maddesinden anlaşıldığı üzere ilgili başvurusu beklenilmeden kadastro tutanakları ile uyuşmazlığın çözümlenmesi için kayıt diğer bilgi ve belgeler ilgili dairelerden getirilir.
  Duruşma günü taraflar re sen bildirilir.
 • Mahkeme gelmeyenin yokluğunda duruşma yapar. Taraflardan kimse duruşmaya gelmezse sahi dosya işlemden kaldırılmaz.
 • Gelmeyen tarafın yokluğunda duruşma yapar, taraf veya vekillerinden hiçbirisi gelmezse bile duruşmaya devam eder. İlk duruşma oturumuna kadar dava sebep ve delillerini dilekçe ile veya ilk oturuma gelmek suretiyle bildirmezse davanın açılmamış sayılacağına karar verilir. Bu husus davacı ve davalılara tebliğte açıkça bildirilmelidir.
 • Dava açılmamış sayılırsa davacının hak düşürücü sürede mahalli hukuk mahkemelerinde dava açma hakkı saklı kalır.
 • Kadastro 29/3 e göre aksine hüküm olmayan durumlarda basit yargılama usulü uygulanır.
 • Bir mirasçı diğer mirasçıların muvafakati olmaksızın tek başına davayı açıp devam edebilir.
  “Ölü mirasçıları” denilmek suretiyle dava açılabilmektedir. Sadece ölü şahsın kayıt sahibi olarak tespit tutanağında hak sahibi olarak gösterilmesi gerekmektedir.
 • Delil serbestisi ilkesi mevcuttur. Sadece senede karşı senet ispatı zorunludur.
 • Vazgeçme, feragat ve davayı kabul usulleri Kadastro Mahkemelerinde de uygulanmaktadır.
 • Dava da menfaatleri zıt olmamak koşulu ile karı ve koca kadastro işlemlerinde birbirlerini vekil olarak tayin edebilmekteler. Kadastro ve Sulh Hukuk hakimi tarafından tasdiklenmiş vekaletnameler geçerlidir.
 • Adli tatilde de yargılama devam eder.
 • Vekalet ücreti maktuen takdir ve tayin edilmektedir.
 • En önemli delil KEŞİFtir. Tutulan tespit tutanağı ile ekleri ile yapılan keşif önemlidir.
 • Sulh olunup olunmayacağı hatırlatılır.
 • Temyiz süresi 15 gündür. Taraflara verildiği, vekil varsa vekile tebliğ ile başlar.

Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup  hak kaybı yaşanılmaması açısından konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır.  Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


KADASTRO İŞLEMLERİ

KADASTRO HATALARININ DÜZELTİLMESİNE KARŞI DAVA

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com