BORÇTAN KURTULMA DAVASI 

BORÇTAN KURTULMA DAVASI 

İçerik Haritası

BORÇTAN KURTULMA DAVASI 

Borçtan Kurtulma Davası, İcra mahkemesi tarafından itirazın geçici kaldırılmasına karar verildiği durumlarda takip borçlusu tarafından açılan bir dava türüdür.

Bu dava takip borçlusu tarafından, takip alacaklısına karşı açılır.

İcra hukukunda ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edildiği takdirde icra işlemleri durur ve duran icra işlemlerinin ve takip talebinin devamını sağlamak için alacaklı tarafından itirazın iptali davası açılması veya itirazın iptali talebinde bulunması gerekmektedir. Bu yazımızın konusu Borçtan Kurtulma davası olduğu için itirazın iptali davasının ve itirazın kaldırılması talebinin detayları incelenmeyecektir.

Takip borçlusu imzaya itiraz ederek takibi durdurur ise  takip alacaklısı duran takibin devamını sağlamak amacıyla  İcra Mahkemesi’nden itirazın kaldırılmasını talep edebilir.  İcra mahkemesi takip alacaklısını haklı görür ise itirazın geçici kaldırılmasına karar verir.

Bu dava icra mahkemesince verilen itirazın geçici kaldırılması kararının itirazın kesin kaldırılması kararına dönüşmemesi için takip borçlusu tarafından takip alacaklısına  karşı açılır.

Özellikleri

  • Borçtan kurutulma davası genel haciz yoluyla takipte sadece imzaya itiraz sonucu itirazın geçici kaldırılması kararına karşı açılabilir.
  • Borçtan kurtulma davası genel mahkemelerde açılır.
  • Borçtan kurtulma davasında yetkili yer; Davalı alacaklının yerleşim yeri veya icra takibinin yapıldığı yerdir.
  • Her türlü kanıtla ispatlanabilir.
  • Borçtan Kurutulma Davasında Süre: Borçtan Kurutulma davası, İtirazın Geçici Kaldırılması kararının borçluya tefhim veya tebliğinde itibaren 7 gün içinde açılabilir. Bu süre hak düşürücü süredir. Mahkeme resen gözetir.
  • Bu davanın önemli bir dava şartı bulunmaktadır. Şöyle ki ; davalının dava konusunun yüzde on beşi değerinde teminat yatırması gerekmektedir. Aksi halde mahkeme davayı reddeder. Davacının bu teminatı ilk duruşmaya kadar tevdi etmesi gerekir. 

İcra İflas Kanunu’nun 69. Maddesinin ikinci fıkrasında bu durum şu şekilde belirtilmiştir;

İİK m. 69/2 ‘’ İtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren yedi gün içinde borçlu, takibin yapıldığı mahal veya alacaklının yerleşim yeri mahkemesinde borçtan kurtulma davası açabilir. Bu davanın dinlenebilmesi için borçlunun dava konusu alacağın yüzde 15 ini ilk duruşma gününe kadar mahkeme veznesine nakden depo etmesi veya mahkemece kabul edilecek aynı değerde esham ve tahvilat veya banka teminat mektubu tevdi etmesi şarttır. Aksi takdirde dava reddolunur.’’

  • Borçtan Kurtulma Davasının Reddi : Borçtan Kurtulma Davasının Reddi Durumunda itirazın geçici kaldırılması kesin kaldırılmaya dönüşür. Alacaklının talebi üzerine konulan hacizler Kesin hacze dönüşür ve alacaklı bu malların satışını isteyebilir.
  • Borçtan Kurtulma Davasının Kabulü : Borçtan Kurtulma Davasının Kabulü halinde artık takibe devam olunamaz. İtirazın Geçici kaldırılması kararı üzerine konulan hacizler kalkar, borçlunun borçlu olmadığı mahkeme kararıyla kesin olarak tespit edilmiş olur.
  • Borçtan Kurutulma Davası Sonucunda haksız çıkan taraf, dava veya hükmolunan şeyin yüzde 20’sinden aşağı olmayacak şekilde tazminata hükmedilir.
  • Borçtan Kurtulma Davası sonucunda verilen hüküm maddi anlamda kesin hüküm oluşturur.

T.C Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 20212/6685 esas, 2013/1117 karar,23.01.2013 karar tarihli kararında ‘’…Alacaklının itirazın geçici kaldırılması talebinin kabulü halinde borçlu genel mahkemede borçtan kurtulma davası açabilir. (İİK.m.69).Bu davanın süresinde açılması halinde itirazın geçici kaldırılması kesin kaldırmaya dönüşmez. Borçtan kurtulma davası bir tür menfi tespit davası niteliğinde olduğundan ayrıca menfi tespit davası açmakta borçlunun hukuki yararı yoktur. Ancak borçlu borçtan kurtulma davasının şartı olan %15 teminatı yatırmamışsa veya süresinde borçtan kurtulma davası açmamışsa sahtelik nedenine dayanarak menfi tespit davası açabilir.’’ Denmiştir . Bu karardan da anlaşılacağı üzere borçtan kurtulma davası aslında menfi tespit davasının özel bir şeklidir.


Web sitesi içerisindeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Avukat Sevin Özşeker Karabudak’a ve Av. Derin Özşeker ‘e  aittir. Bu web sitesindeki makale ve içeriklerin izinsiz olarak başka sev sitelerinde paylaşılması ve kullanılması halinde  hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Yazılar bilgi vermek amacı ile paylaşılmakta olup konu ile ilgili  avukattan ofisinden danışmanlık alınması gerekmektedir. Her konu kendi içerisinde farklıdır. Ayrıntılı bilgi için 0530 434 48 48 – 0536 930 52 60


İLAMLI İCRA 

KESİNLEŞMESİ GEREKEN İLAMLAR

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Avukat Sevin ÖZŞEKER

Özşeker Hukuk Bürosu, Muğla’da Av. Sevin Özşeker Karabudak tarafından kurulmuştur. Kurulduğu günden itibaren müvekkillerinin hukuki problemlerine kısa zamanda yaratıcı ve etkili çözümler üretmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Burada Arama Yapın

Yardıma İhtiyacınız Var mı?

Hukuk Büromuzun bir diğer önemli özelliği de dürüstlük ve şeffaflıktır.

Hukuk Hizmetleri İçin Arayın

0530 434 4848

Mail Address

avsevinozseker@gmail.com